Dobri Voynikov

Dobri Voynikov

22.ХІ.1833 - 27.ІІІ.1878

Shumen - Bulgaria