Елисавета Вълчинова-Чендова


музиколог

проф. д.изк. Елисавета Вълчинова - Чендова

Проф. д-р изк. Елисавета Вълчинова-Чендова е български музиколог, професор в Департамент „Музика“ на Нов български университет (от март 2010) и професор (старши научен сътрудник I степен, 2008) в сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата — БАН, д.изк.н.

През 1985 г. защитава докторска дисертация на тема „Военните духови оркестри в България и техният репертоар — 1879–1944 година“ като редовен докторант в тогавашния Институт за музика при БАН (днес сектор „Музика“ в Института за изследване на изкуствата), в който работи от 1-ви февруари 1982 г. до днес. През 2005 защитава дисертация за присъждане на научната степен „доктор на изкуствознанието“ на тема „Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации“.

Автор е на изследването „Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България — средата на XIX — края на ХХ век“ (С., 2000), на „Енциклопедия български композитори“ (СБК, 2003), публикувана на български и на английски език, на книгата „Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации“ (С., ИИзк, 2004), на книгата „Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев“, съавт. с А. Найденова (2008); на студии и статии, посветени на българското композиторско творчество и изпълнителско изкуство в български и чуждестранни печатни научни тематични сборници, енциклопедични издания и други, както и в интернет издания.
Публикувала е множество публицистични и критични материали в специализирания и периодичен печат.

Тя е главен редактор от 2006 на списание „Българско музикознание“, издание на Института за изкуствознание — БАН. Председател на секция „Музиколози“ и член на Управителния съвет на Съюза на българските композитори (1999-2002; 2002–2005; 2008-2011,от 2017). От юли 2011 до октомври 2014 е член на ръководството на секцията.

Носител е на наградата за критика и публицистика „Владимир Башев“ (1989), „Кристална лира 2004“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци, награди на Министерство на културата и „Класик ФМ“ радио, награди на СБК за музиколожко творчество „Книга на годината“ (2000, 2003, 2004, 2010), „Златното петолиние 2005“ и др.