Конкурсът за прием на нови членове в Съюза на българските композитори се провежда веднъж годишно.
Кандидатите за членове трябва да представят следните документи:

– Молба за прием в СБК (свободен текст);

– Творческа автобиография;

– Копие от диплом за завършено музикално образование;

– Собствени произведения, написани на хартиен и/или електронен носител;

– Писмени препоръки от двама членове на СБК.

Забележки:

– ОС на СБК може да приеме без диплома за музикално образование кандидати, чието творчество е с доказана обществена значимост.

– ОС на СБК прослушва представените произведения (или част от тях) и чрез тайно гласуване изразява своето мнение;

– Приема се кандидат, който е получил одобрението на най-малко 75% от членовете на СБК, присъстващи на Общото събрание.

Крайният срок за подаване на документите за прием е 26.06.2015 г.

Общото събрание на СБК за прием на нови членове ще се проведе на 14.11.2015 г.