Регламент

Номинират се книги в следните категории:
І. МОНОГРАФИИ
1. Издания, посветени на български композитори;
2. Музикална медиевистика;
3. История на музиката;
4. Музикална теория;
5. Етномузикология
6. Изследвания на популярната музика

ІІ. СБОРНИЦИ

ІІІ. ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ ИЗДАНИЯ

ІV. ПРИЛОЖНА МУЗИКОЛОГИЯ (научно-приложни издания, музикална критика и публицистика, медийни активности).

V. МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА

VІ. ПРЕВОДНИ ИЗДАНИЯ (награда за преводач и редактор).

VІІ. СПЕЦИАЛНА НАГРАДА.

Могат да бъдат номинирани само издания, чиито автори са членове на СБК с редовен статут. Книги с дата от 2009 г., но излезли от печат след обявения за номиниране срок, могат да бъдат номинирани за следващата година.
За номиниране на издание е необходимо представяне на книжното тяло (или електронен носител – за електронни издания и медийни продукти), придружено от писмена препоръка (отзив или рецензия) с предложение за насочване към определена категория. Предложение може да направи авторът или друг колега със съгласието на автора. Не се допускат повече от две рецензии от един рецензент.
Комисията събира, преглежда и комплектова предложенията в различните категории и отговаря за коректното провеждане на избора от Общото събрание.

Учредява се нова категория – Специална награда, която може да бъде само една. С нея се удостояват книги, които са изключителни постижения и разкриват нови полета в музикологията. Предложенията за нея се правят от комисията на базата на номинираните в останалите категории издания. Специалната награда също се гласува от Общото събрание.

Общото събрание гласува тайно с бюлетини. Всеки член има право да гласува само за едно издание в категория. Ако в една категория се получат равен брой гласове за две заглавия, награда получават и двете.

Срок за подаване на предложенията – 30 март 2010.

Наградата е грамота.
Изисква се екземпляр от всяка наградена книга да бъде предоставен на библиотеката на СБК.