Съобщение на Фондация „Св. Георги Чудотворец“:

Във връзка с действащата извънредна епидемична обстановка в България, наложила промени в датите за провеждане на юбилейния XX Международен конкурс за написване на симфонично произведение 7/8, обявяваме новите дати за провеждане на конкурса, посочени в регламента, който остава без други промени.

Всички композитори, заявили участие спрямо предходните сроковете, имат автоматично право за участие в конурса.

Очакваме желаещите композитори да заявят своето участие, с което заедно да развиваме българската симфонична музика.

Успех!

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

ТЕМА НА КОНКУРСА:

ПОЕМА ЗА СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР „КРАСОТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“

Цели на конкурса

1. Чрез „Конкурса за композиране на симфонично произведение 7/8“ Фондация „Свети Георги Чудотворец“ отваря открит диалог между автори и общество, които приемат за основно правило да направят новите български симфонични произведения достояние на по-широка публика.
2. Конкурсът има основна цел – да спомага за развитието и обогатяването на българската симфонична музика, основаваща се на неравноделните български ритми, като стимулира композиторите да композират творби в традиционните неравноделни ритми.
3. Извършва се предварителна селекция на произведения от професионално пет-членно жури, излъчено от Фондация „Свети Георги Чудотворец“ и Управителния съвет на СБК, като след изпълнението на финалния „Заключителен гала-концерт“ същото жури определя Първа, Втора и Трета награда. Предвиждат се и две допълнителни награди: „Награда на публиката“ и Специалната награда на Фондация „Св. Георги Чудотворец“ – награда за произведение, което се отличава със специфичен индивидуален характер и потенциал за по-голяма популярност сред слушателите на база мелодичност и индивидуален стилов характер, по подобие на популярни творби на български композитори със знакови творби с подобен характер.
4. Предвижда се морална награда „Диплом“ – „Награда на изпълнителите“, която се определя от оркестрантите, изпълняващи произведенията на авторите по време на Заключителния гала-концерт.

Награден фонд на конкурса:

1. Първа награда – 5 000.00 лв (пет хиляди лева)
2. Втора награда – 3 000.00 лв (три хиляди лева)
3. Трета награда – 2 000.00 лв (две хиляди лева)
4. Награда на публика – 2 000.00 лв (две хиляди лева)
5. Специалната награда на Фондация „Св. Георги Чудотворец“ – 3 000.00 лв (три хиляди лева)

Регламент за участие:

1. Право на участие в конкурса имат композитори до 50-годишна възраст. Ограничението във възрастовата граница има за цел да се стимулират по-младите композитори да насочат вниманието си към създаване на българска симфонична музика с фолклорни мотиви.
2. Конкурсът Е АНОНИМЕН.
3. Творбите трябва да са нови, неизпълнявани досега (както в цялост, така и части от тях).
4. Композитори, които са спечелили награда в последния проведен конкурс, нямат право на участие в следващото издание на Конкурса, но придобиват право да бъдат поканени за членове на журито. Поканата не е задължителна!
5. Всеки участник има право да представи само по една неизпълнявана творба, с времетраене не по-малко от 10 мин. и не по-голямо от 15 мин.
6. Творбите трябва да са с подчертани интонационни и метроритмични похвати, характерни за обявената тема, свързана с ритмите на българския фолклор.
7. Няма ограничение на характера на музикалната творба. Композиторът избира формата на музикалното произведение, освен ако тя не е зададена в темата на конкурса.
8. Творбите трябва да са съобразени с оркестров състав не по-голям от – 2*, 2*, 2*, 2*, – 4, 3, 3, 1 – timp.+2, Harp, Pianofoprte, Str.

Технически изисквания и срокове:

1. Желателно е композиторите да заявят участието си в конкурса на e-mail адрес: contest.78.bg@gmail.com
Авторите трябва да представят в дните 30.03.2021 г. (вторник) и 31.03.2021 г. (сряда) от 9.00 до 16.00 ч. в администрацията на СБК документите за участие в конкурса както следва:
Документите се разделят в два плика – Плик 1 и Плик 2, които се поставят в един общ плик, без да се изписват никакви данни върху него. Всякакви знаци по плика го правят недействителен и документите могат да не бъдат приети за участие.

Съдържание на Плик 1:
• кратка творческа автобиография
• снимка за публикация
• Лични данни за контакт – три имена, email, телефон и адрес за контакт

Съдържание на Плик 2:
• 5 копия от партитурата. Партитурите не трябва да съдържат никакви знаци, бележки, имена или индикации за самоличността на автора. Партитури, които съдържат по някакъв начин информация за техния автор, автоматично се дисквалифицират и отпадат от класирането.
• 5 копия на демозапис или запис на клавирно изпълнение на произведението си. Предоставя се на флаш памет или CD.

Двата плика се поставят в един общ запечатан плик и се предават лично или с куриер на адреса на Администрацията на СБК:
Съюз на българските композитори
Административен секретар – За конкурса 7/8
ул. Иван Вазов No 2, ет. 2
София 1000

При приемане на пликовете на всеки плик се поставя входящ номер, който се дава на автора, като доказателство за приети документи за участие в конкурса. Ако документите са изпратени по куриер, доказателство за приети документи е обратната разписка.

Важно! Произведения, които вече са предадени от техните автори, се съхраняват в администрацията на СБК и ще бъдат включени в подбора.

На 31.03.2021 г. в 16.30 ч. приетите неразпечатани документи се предават на представител на Фондация „Св. Георги Чудотворец“, където се извършва конфиденциална номерация на документите за участие в конкурса.
• Имената на участниците не се обявяват предварително.
• Пликовете с Номер 1 се запазват във Фондация „Св. Георги Чудотворец“.
• Материалите от пликове Номер 2 се окомплектоват в 5 екземпляра и на 1-ви април 2021 г. (четвъртък) се предават на членовете на журито за оценка.
• Членовете на журито работят анонимно и нямат право да правят взаимни обсъждания преди предаване на индивидуалните протоколи на 3-ти април 2021 г.
• Всеки член на журито предава в Администрацията на СБК запечатан плик с личен протокол и индивидуална оценка за всяка творба на 3-ти април 2021 г. в 10:00 ч.
Оценките на журито се обработват в срок до 16:00 ч. на 3-ти април 2021 г. (събота).
• В края на деня на сайта на СБК се обявяват номинираните за участие във финалния концерт творби и техните автори. Оценките от предварителните номинации не се публикуват и са строго конфиденциални.

2. В случай на недостатъчен брой постъпили творби, Фондация „Св. Георги Чудотворец“ има право да обяви годината за нулева и да насрочи следващ конкурс. В този случай авторите, подали творбите си за участие, придобиват право на участие за следващия конкурс.
3. Номинираните от журито до 5 произведения за изпълнение на Заключителния гала-концерт се обявяват на 03.04.2021 г. до края на деня.
4. Нотните материали на номинираните творби (пълен комплект щимове, двустранно разпечатани и подлепени) трябва да бъдат предоставени най-късно до 15-ти април 2021 г. във фонотеката на Софийска филхармония. Авторите, които не са предоставили в определения срок нотен материал, отпадат автоматично от финалния кръг.

Жури и начин на класиране:

1. Финалистите ще бъдат номинирани от петчленно професионално жури, излъчено от Фондация „Св. Георги Чудотворец“ и Управителния съвет на СБК. Журито не се обявява публично и работи анонимно до обявяване на номинираните за финала творби. Журито оценява композициите с оценки от едно до десет. Набралите 5 творби с най-високи оценки се номинират за участие в заключителния концерт. Максималната сумарна оценка на творба е 50 точки. Творби с обща сумарна оценка под 35 т. не се номинират за участие в заключителния концерт.
2. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
3. Членовете на журито нямат право да участват в конкурса.
4. Членовете на журито декларират, че сред кандидатите няма техен възпитаник. В случай, че има такъв, то членът на журито, чийто възпитаник участва в Конкурса, няма право да гласува за него (използва се принципът на падащ кворум).
5. Номинираните произведения (не повече от пет) ще бъдат изпълнени на заключителен гала-концерт, който ще се състои на 05.05.2021 г. (сряда) от 19.00 ч. в Зала „България“.
6. Авторите предоставят безвъзмездно правата за изпълнение на произведенията от финалния гала-концерт, издаване на CD/DVD с произведенията от Фондация „Св. Георги Чудотворец“, както и излъчване на записи по националното радио и други медии, с цел популяризиране на конкурса. За тази цел авторите подписват декларация при подаване на материалите за изпълнение на творбата. Отказ от подписване на декларация лишава автора от участие в конкурса.
7. Отличените композитори получават паричната стойност на наградите в срок до 31 ЮЛИ 2021 г., освен ако форсмажорни обстоятелства не налагат удължаване на срока.

Други:
1. Знакът * означава, че е допустима оркестрация, в която единият от инструменталистите в групата може да свири на повече от един инструмент в различен строй, например: флейта-пиколо и/или алтова флейта, обой-английски рог, кларинет – бас-кларинет и/или ес-кларинет, фагот-контрафагот.
2. В случай на невъзможност да бъде изпълнена творбата поради нарушаване на това условие, поради написани “неизсвиряеми” елементи от нея или поради несъобразяване със спецификата на всеки един от инструментите, номинираното произведение автоматично отпада.
3. При получаване на наградите по време на заключителния концерт, композиторите са длъжни да бъдат в строго официално и подходящо за случая облекло, според приетите норми и стандарти.
4. Заявяването за участие в конкурса потвърждава съгласието на автора с регламента на конкурса.