С Т А Т У Т

Основна цел: Да се пресъздаде в художествена форма природните забележителности и историческото минало, трудовите навици и култура на хората от този край.

Условие за участие:
1. В конкурса имат право да участват кандидати без ограничение.
2. Конкурсът се провежда в три категории:
а/ песен за смесен хор и пиано;
б/ песен за хор и оркестър;
в/ за солист (солистка) с пиано и аранжимент за оркестър.
3. Всеки кандидат може да представи до 2 произведения в 5 екземпляра.
4. Произведението трябва да е създадено специално за конкурса.
5. До 28.02.2010 г. кандидатите представят в общ пакет в община Кула следното:
а/ запечатан плик с конкурсната/те/ творба/и/;
б/ запечатан непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата – поета или композитора;
в/ запечатан плик с молба за участие по приложен образец.
6. Конкурсът е анонимен.
Върху пликовете и партитурите/текста не трябва да има никакви обозначения, нарушаващи анонимността.
7. Пакетът с материалите се изпраща на адрес:
3800 гр. Кула
Ул. „Възраждане”№38
Община Кула – за конкурса за Химн
8. Изпратените за участие документи не се връщат.

Необходими документи:
1. Творческа биография.
2. Молба за участие по образец.

Жури:
1. Представените творби се оценяват от жури, в което са включени изявени общественици от града, поети, композитори и диригенти.
2. Журито работи по Правилник, утвърден от ОбС – Кула.
3.Журито има право да не присъди всички обявени награди, ако прецени, че за нея няма подходяща кандидатура, както и да даде повече от една награда за определено І, ІІ или ІІІ-то място.
4.Журито оценява и съобщава резултатите на ОбС – Кула.
5. Решението на журито са окончателни след утвърждаване от ОбС – Кула и не подлежат на обжалване.

Награди:
1. На конкурса ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда.
2. Награди са:
За композитор І-ва награда – 250 лв.;
ІІ-ра награда – 150 лв.;
ІІІ-та награда – 100 лв.
За автор на текст І-ва награда – 250 лв.;
ІІ-ра награда – 150 лв.;
ІІІ-та награда – 100 лв.