Управителният съвет на Съюза на българските композитори обявява конкурс за прием на нови членове.

Документи на кандидатите за членове на СБК ще се приемат от 01.ЮЛИ до 15. СЕПТЕМВРИ 2024 г.

по поща на адрес:

София 1000
ул. “Иван Вазов” № 2
Администрация на СБК

или

сканирани копия на документите на e-mail:

mail@ubc-bg.com  

или

bgcomposers@gmail.com

Приемането на нови членове композитори в СБК се осъществява чрез конкурс, който се провежда при следния регламент:

1. Конкурсът се провежда веднъж годишно и се обявява три месеца преди провеждането му.

2. Кандидатите представят следните документи:

– Заявление за прием (свободен текст);

– Творческа автобиография;

– Диплом (копие) за завършено музикално образование;

– Собствени произведения на хартиен носител (клавир, партитура) и звукозапис (CD или USB) на най-малко на едно от произведенията.

3. Общото събрание на СБК може да приема без диплома за музикално образование кандидати, чието творчество е с доказана обществена значимост.

4. Комисия, определена от Управителния съвет на СБК, се запознава с предложените произведения и докладва пред Общото събрание на СБК мнението си за тях.

5. Общото събрание прослушва представените произведения (или част от тях) и чрез тайно гласуване изразява своето мнение.

6. Приема се този кандидат, който е получил одобрението на най-малко 75% от членовете на СБК, присъстващи на Общото събрание.