Фондация „Свети Георги Победоносец“
Оперно-филхармонично дружество – Пловдив
Съюз на българските композитори

обявяват:

Международен конкурс за композиция на симфонично произведение „7/8“

тема на конкурса „Български симфонични танци“

Концерт в град Пловдив – м. октомври 2008 г.
Представяне на номинираните творби, с гласуване от публиката и
присъждане на награди.
Награди:
Първа награда – 4000 щ.д.
Втора награда – 3000 щ.д.
Трета награда – 1500 щ.д.
Четвърта поощрителна награда – 500 щ.д.
Награда за произведение, гласувана от оркестъра – 1000 щ.д.

# Право на участие в конкурса имат композитори от всички националности, родени след 01.07.1958 г. Прилага се копие от документ за самоличност.
# Конкурсът е анонимен: авторите, участници в конкурса, трябва да изпратят в запечатан плик произведението си. На плика трябва да има гриф от седем букви или цифри. Същият гриф трябва да бъде поставен и на малък запечатан плик, в който трябва да има име, копие от документа за самоличност, адрес, телефонен номер и e-mail на автора. Всеки друг знак, прибавен към пликовете, ще се смята за опит на нарушаване на анонимността и ще води до елиминиране на кандидата.
# Творбите трябва да включват състав не по-голям от:
3 Fl (Fl III = Fl picc), 3 Ob (Ob III = C.ingl), 3 Cl (Cl III = Cl basso),
3 Fg, 4 Cr, 3 Tr, 3 Trb, Tuba, Perc (4 esecutori), Arpa, P,
Archi (14,12,10,8,6)
# В творбите да намерят място интонационни и метроритмични похвати, характерни за българския музикален фолклор. Темата на конкурса за 2008 година е „Български симфонични танци“.
# Времетраенето на произведенията трябва да бъде от 12 до 15 минути.
# Всеки участник има право да представи само една творба, неизпълнявана и представяна на други конкурси. Краен срок – 30.06.2008 г.
# Не се допускат до участие автори, номинирани в конкурсите през последните две години.
# Представените произведения ще бъдат оценявани от професионално жури, избрано от ръководството на „ОФД“ – Пловдив и Съюза на българските композитори – София.
# Представените произведения ще бъдат оценявани и от жури, посочено от Фондация „Свети Георги Победоносец“.
# До пет произведения, номинирани за изпълнение на заключителния концерт на Симфмоничния оркестър на „ОФД“ – Пловдив, ще бъдат излъчени след съпоставяне на решенията на двете журита. При разногласие, журито, излъчено от Фондация „Свети Георги Победоносец“, предлага номинираното от тях произведение за присъждане на поощрителна награда.
# Решението на независимото професионално жури е окончателно и не подлежи на оспорване.
# Партитурите в три екземпляра (копия), заедно с два екземпляра звукозапис на творбите във вид на компютърна симулация или звукозапис на клавирно извлечение, да бъдат изпратени на адрес:

Съюз на българските композитор; ул. „Иван Вазов“ № 2, София 1000; (за конкурса „Български симфонични танци“ 2008 г.)

тел. 00 359 2 98815 60, 987 45 47
факс: 987 43 78

Срок за получаване на творбите на посочения адрес 30 ЮНИ 2008 г.