С Т А Т У Т
на
Международен конкурс по композиция – “София 2010”

/произведения за струнен оркестър/

Международният конкурс по композиция “София” се основава по повод 130 години от обявяването на София за столица на България с решение № 735 от 27.11.2008 г. на Столичния общински съвет

Международният конкурс по композиция “София” се организира ежегодно от дирекция „Култура” на СО, ОКИ „Дом на културата Красно село”, с участието на КА „Софийски солисти”

Условия за участие
1. В конкурса имат право да участват кандидати от всички страни
2. Произведенията трябва да са за струнен оркестър в състав до 14 изпълнители:
Vni I – 4; Vni II – 4; Vle – 3; Vc – 2; Cb – 1.
3. Всеки кандидат може да представи едно произведение, с времетраене не по-малко от 12 минути и не повече от 18 минути. Партитурите да са изписани на компютърна програма или на четлив ръкопис.
4. Произведението не трябва да е публично изпълнявано, издавано или записвано студийно.
5. Кандидатите изпращат в срок до 31.03.2010 г. (по пощенско клеймо) следните материали в общ пакет:
а/ запечатан плик с партитурата на конкурсното произведение в два екземпляра.
б/ запечатан непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата, адрес, телефон, e-mail и кратка творческа биография.
в/ запечатан плик с декларация на автора, че приема условията на конкурса и че произведението не е изпълнявано, издавано или записвано студийно.
6. Конкурсът е анонимен. На заглавната страница на всяка партитура в десния горен ъгъл вместо името на автора се изписва произволно избрано пет цифрено число. Същото число се изписва и върху останалите пликове с информацията за кандидата
Върху пликовете и партитурите на творбите не трябва да има никакви обозначения, нарушаващи анонимността /освен пет цифреното число, избрано от автора/. Всякакви други обозначения водещи до нарушаване на анонимността водят до техническо декласиране на кандидатстващите.
8. Материалите се изпраща на адрес:
бул. “Цар Борис ІІІ“ № 41
1612 София, България
ОКИ “Красно село”
За конкурса “София 2010”
/www.oki-krasnoselo.com/
/www. Sofiasoloists.com/
fax. +3592 9516273
Необходими документи
Творческа биография и снимка;
Молба за участие;
Декларация по образец.
9. С участието си в конкурса авторът декларира, че е съгласен с условията на настоящия Статут.
10. Изпратени за участие произведения не се връщат.

Жури
1. Представените творби се оценяват от международно жури, в което са включени изявени композитори, диригенти и музиканти.
2. Журито, в състав от председател и четири члена, се назначава с заповед на Кмета на СО.
3. Оценяването на творбите ще се проведе до 30. 04.2010г.
4. Журито има право да не присъди или раздели някои от обявените награди.
5. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Присъждат се следните награди
На конкурса ще бъдат присъдени следните награди:
І-ва награда – 3 000 лв. /1500 euro/
ІІ-ра награда – 2 000 лв. /1000 euro/
ІІІ-та награда – 1 000 лв. /500 euro/
Награда, присъдена от камерен ансамбъл “Софийски солисти” – 1 000 лв. / 500 euro/

1. Наградите ще бъдат официално обявени и връчени не по-късно от 17.09 2010 г. /Празник на София/, като награждаването ще стане на концерт в София с изпълнение от камерният ансамбъл “Софийски солисти” на наградените произведения.
2. Организаторите на конкурса договарят заснемането и излъчването на концерта или части от него по електронен път.
Организаторите на конкурса си запазват правото да се фотографират, филмират, записват и разпространяват изпълненията, без да заплащат права и обезщетения на авторите и изпълнителите.
3. Организаторите на конкурса поемат разходите за пребиваването на победителите в София за три дни.
4. Организаторите на конкурса не поемат разходите за пътни до София и обратно.
Организаторите на конкурса си запазват правото на промени в регламента, като се задължават своевременно /не по-късно от 30 дни/ да уведомят участниците и да поискат тяхното съгласие за участие в конкурса, съобразно новите условия, с решение на Столичен общински съвет.
5. За 2011 г. конкурсът ще бъде за написване на произведение за камерен струнен оркестър и солиращ инструмент от групите на дървени и медни инструменти.