4 май 2007 г., петък, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Музика за две пиана на осем ръце

клавирно дуо
БОГДАНА ПОПОВА
МАРТИН БЪЧВАРОВ
и
клавирно дуо
ЛИЛЯНА ГЕТОВА
ГАЛИНА АПОСТОЛОВА

програма
Е С Е Л И Н С Т О Я Н О В
О б р е д е н т а н ц и з о п е р а т а “ С а л а м б о ”
т р а н с к р и п ц и я К Р А С И М И Р Т А С К О В

Р А Й К О М А К С И М О В И Ч
“ J e u ? q u a t r e ”

Р У М Е Н Б А Л Ь О З О В
“ А к у п у н к т у р а ”

В Е Л И С Л А В З А И М О В
С о н а т а ( п ъ р в о и з п ъ л н е н и е )

С Т Е Ф А Н И К О Н О М О В
С о н а т а