На 19 май 2023 г. секция „Музиколози“ при CБК проведе събрание за избор на наградите за музикологично творчеcтво „Книга на годината 2023“.
По регламент номинираните заглавия в различни категории c автори членове на cекцията ce глаcуват ежегодно за издания, отпечатани в предходната година.

КНИГА НА ГОДИНАТА 2023

Категория МОНОГРАФИИ

Научна монография (Музикална теория)
Снежина Врангова-Петкова. Структурно-функционална многозначност. Музикалноаналитични подходи към период и прости типове форми. София: Марс 09, 2022. 220 с., ISBN 978-954-2925-51-4.

Научна монография (Етномузикология)
Иванка Влаева. Традиционни общности и архивни документи. Музика на мюсюлмани в България. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2022. 208 с., ISBN 978-954-00-0319-1.

Категория СБОРНИЦИ

Сборници (Идея и съставителство на тематичен сборник)
Милена Шушулова-Павлова. Послания за музиката. Интервюта и избрани текстове. София: Нов български университет, 2022. 388 с. ISBN 9786192332204.

 

Категория МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА

Сабин Леви. Полифония – свободен стил. Практическо ръководство по писане на ричеркар, инвенция и фуга. София: Фондация „In Sacris“. ISBN 978-619-90821-4-0.

 

Категория СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за 2022

(За разкриване, научна редакция и публикуване на архивни документални материали)
На ЮЛИАН КУЮМДЖИЕВ за книгата на Лазар Николов „Разказ за преживяното. Биографични бележки и размисли“. Научна редакция, предговор и бележки Юлиан Куюмджиев. София: НМА „Проф. Панчо Владигеров“, 2022. 418 с. ISBN 978-619-7566-13-0.