Национален фестивал за нови детски песни

„ДЕТСКА МЕЛОДИЯ НА ГОДИНАТА”
22.03.2018г. – 22.12.2018г.

С Т А Т У Т

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Националният фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината” е ежегоден и има конкурсен характер.
2. Началото на всяко издание на Фестивала се обявява през месец март, а краят му е Гала концерт за определяне на песента-победител. Гала концертът ще се състои през месец декември.
3. Домакин на финалния Гала концерт на първото издание на Фестивала ще бъде гр. София.
4. Домакин на всяко следващо издание ще е областният център на областта, в която живее детето, изпяло песента-победител от предходното издание на Фестивала.
5. Ако песен, в изпълнение на българче, живеещо извън страната ни, спечели Голямата награда на фестивала, то домакин на финала на следващото издание на Фестивала ще бъде областният град от областта в България, в която е роден един от родителите на детето.

II. ОРГАНИЗАТОРИ

Сдружение с нестопанска цел „За българска музика и изкуство” е главен организатор на Националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината”.
Съюзът на българските композитори и Държавната агенция за българите в чужбина са съорганизатори на Фестивала.
Партньори на Фестивала са и Българско национално радио, Българска национална телевизия, Съюз на българските писатели, Съюз на артистите в България, Министерство на образованието и науката.

III. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА

През последните две десетилетия в обществото ни се наблюдава главоломен упадък на културата, нравите и морала. Електронните медии насаждат порочна музикална среда, фаворизират бездарни хора, носители на ерзац култура, като ги превръщат в кумири и примери за подражание на подрастващото поколение. Всичко това води до хаос в детските души и отваря дълбоки духовни рани.
Ние – възрастните, не можем и не трябва да останем равнодушни на тази чудовищна манипулация върху децата ни, които са нашето бъдеще и бъдещето на нашата родина – България. С реализацията на ежегоден Национален фестивал за нова българска детска песен „Детска мелодия на годината“, сдружение „За българска музика и изкуство” си поставя следните цели:

1. Даване нов тласък на творческите отношения между българските композитори, поети, музиканти, вокални педагози и талантливите ни деца и юноши.

2. Чрез нови стойностни и подходящи за деца и юноши песни да се преодолее част от дефицита в музикалното и нравствено възпитание на настоящото и бъдещите поколения български деца и младежи.

3. Създаване на качествена музикална аудио и видео-продукция, която да бъде популяризирана от българските радиа, телевизии и чрез интернет.

4. Приобщаване на малките българчета по света към родния език, музика, дух и култура.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПЪРВИ ЕТАП – ПОДБОР НА НОВИ ПЕСНИ

1. В този етап на Фестивала могат да участват всички български композитори, които до 20 май 2018 г. изпратят своя песен на демо запис върху 3 (три) броя CD, текст на песента и попълнена заявка за участие на адрес:

София 1000
ул. „Иван Вазов” № 2 , Съюз на българските композитори,
Административен секретар,
За национален фестивал „Детска мелодия на годината”, 2018

2. Всеки автор на музика може да участва с 1 песен. Авторите на текстове и аранжименти могат да участват в творческите екипи на повече от една песен.

3. Песните не трябва да са издавани или изпълнявани. Само текстът на песен се допуска да бъде познат за широката публика.

4. Текстът на песните трябва да е на български език, а времетраенето на всяка песен –до 4 мин. (до четири минути).

5. Песните трябва да са съобразени с възрастовите специфики и с тематика, подходяща за деца до 14-годишна възраст. Текстовете на песните да отразяват детските мечти, стремежи и богатото многообразие на детския свят, да възпитават подрастващите в нравствени добродетели.

6. Управителният съвет на сдружение ”За българска музика и изкуство” определят състава на подборна комисия, в която ще вземат участие доказани професионалисти в областта на детската музика и творчество. Тя няма да включва автори, които са представили свои песни, текстове или аранжименти за участие във Фестивала.

7. Подборната комисия допуска до участие във финалния етап на Фестивала 14 песни.

8. Авторите на допуснатите до участие 14 песни ще бъдат уведомени писмено за това до 1 юни 2018г. Информацията за допуснатите 14 песни ще бъде публикувана до 1 юни 2018г. и на официалния сайт на Съюза на българските композитори – https://www.ubc-bg.com/bg, на официалните сайтове на Държавната агенция за българите в чужбина http://www.aba.government.bg/, както и на Фейсбук страницата на Фестивала.

9. Композиторите на 14-те финални песни се разпределят чрез жребий на няколко групи, от които заедно с продуцентите на Фестивала се сформира жури за националните прослушвания за деца – изпълнители на 14-те достигнали до финал песни.

ВТОРИ ETAП – НАЦИОНАЛНО ПРОСЛУШВАНЕ

1. В този етап на Фестивала могат да участват деца (солови изпълнители, дуети, вокални групи) на възраст до 14 години. Изисква се и копие от акт за раждане на децата, за да се удостовери тяхната възраст.

2. Прослушванията ще се състоят през месец юни, 2018г. в 7 областни града, по един от всяка от 7-те зони, на които условно е разделена България по географски признак, като всяка от зоните включва 4 или 5 области. Осмата зона е на българчетата в чужбина. Информацията за градовете, часа и мястото на прослушванията ще бъде оповестена на сайта на Съюза на българските композитори https://www.ubc-bg.com/bg до 1 юни 2018г., на сайта на Държавната агенция за българите в чужбина http://www.aba.government.bg/, както и на Фейсбук страницата на Фестивала.

1. Североизточна зона – Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра,
2. Централна-северна зона – В.Търново, Габрово, Русе, Ловеч, Търговище
3. Северозападна зона – Плевен, Враца, Монтана, Видин, София-област
4. Югоизточна зона – Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково
5. Централна-южна зона – Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Пазарджик
6. Югозападна зона – Благоевград, Перник, Кюстендил
7. Столична зона – София град
8. България по света

3. При всяко следващо издание на Фестивала ще се избират различни градове от зона, в които ще се провеждат прослушванията.

4. Децата се явяват на прослушване в областния град, който е определен от тяхната географска зона по местоживеене.

5. Децата задължително се придружават на прослушванията от родител или законен настойник. Настойничеството се удостоверява със съответен документ.

6. Децата се представят с 2 песни на български език, едната – с инструментален съпровод на СD или флашка, а другата песен ще се изпълнява акапелно (без музикален съпровод). Ще се оценяват: добрите певчески способности, правилната дикция и сценичното поведение.

7. Детето, спечелило Детския конкурс на Държавната агенция за българите в чужбина, ще бъде представител на 8-ма зона (България по света).

8. Имената на децата или вокалните групи, които ще изпълняват финалните 14 песни, ще бъдат оповестени публично до 10 дни след приключване на последното прослушване. Родителите на децата ще бъдат уведомени писмено.

9. Родителите на одобрените за изпълнители на финалните песни деца подписват декларации и споразумения с продуцентите, базирани на Закона за авторско и сродните му права, както и на Закона за защита на личните данни.

ТРЕТИ ЕТАП – АУДИО И ВИДЕОЗАПИС

НА 14-ТЕ ФИНАЛНИ ПЕСНИ

1. Всяка от 14-те песни, допуснати до участие в Националния фестивал „Детска мелодия на годината” се заплаща както следва:

Музика – 400.00 лв (четиристотин лева)
Текст – 200.00 лв (двеста лева)
Аранжимент – 300.00 лв (триста лева)
Вокално изпълнение – 100.00 лв (сто лева)

*Забележка: В случай, че текстът на песента е бил вече публикуван и не е писан специално за фестивала, възнаграждение не автора му не се изплаща.

2. Взаимоотношенията между авторските екипи и родителите на децата – изпълнители на финалните 14 песни, и продуцентите на Фестивала, се уреждат чрез споразумения и договори, базирани върху действащите в България Закон за авторските и сродни права и Закон за защита на личните данни.
3. Авторските екипи на всяка от 14-те финални песни трябва да представят до 16 септември 2018 г. готовите аудио записи на песните си, изпълнени от децата, както и записи на инструменталните съпроводи на песните.

4. До 16 септември 2018 г. авторските екипи на всяка финална песен трябва да представят и видео на песента, за да може тя да бъде излъчвана в телевизионен ефир и в интернет.

5. Видеоклиповете на 14-те песни-финалисти ще се излъчват в националния телевизионен ефир и в интернет в продължение на 3 месеца. Финалните 14 песни ще се излъчват за същия период в програмите на БНР.

6. За всяка от финалните 14 песни ще може да се гласува чрез SMS през целия 3 -месечен период на популяризирането им в радио-телевизионен ефир и в интернет.

7. Достигналите до финал 14 песни и техните инструментални съпроводи, ще бъдат издадени на аудио диск, със специално книжно тяло към него, съдържащо нотите и текстовете на всяка от песните.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – ФИНАЛЕН ГАЛА КОНЦЕРТ

ЗА ИЗБОР НА ПЕСЕН НА ГОДИНАТА

1. Финалният Гала концерт на първото издание на Националния фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината” ще се състои на 22 декември 2018г. в Зала № 1 на НДК.
2. На Гала концерта ще бъдат представени 14-те финални песни с изпълнение на живо от децата – изпълнители.

3. Песните ще бъдат оценявани от професионално жури, съставено от изтъкнати специалисти в областта на детското творчество, както и от детско жури, в което ще участват деца с таланти в различни области на творчеството и науката.

4.Песента-победител и подгласните ѝ песни, ще бъдат определени чрез сбор от вота на професионалното жури, детското жури и телефонния вот на публиката. При равенство в резултата на 2 или повече песни, награда се присъжда на песента, получила по-висок резултат от вота на професионалното жури.

5. Финалният Гала концерт ще се излъчва на живо по програма на БНТ, в БНР и в интернет. В този грандиозен музикален спектакъл ще вземат участие и множество таланти от вокални, танцови и театрални детско-юношески формации, които ще представят своите творчески постижения.

V. НАГРАДЕН ФОНД

1. Голямата награда „Детска мелодия на годината”– 10 000.00 лв (десет хиляди лева) получава песента-победител в Националния фестивал „Детска мелодия на годината”.

Подгласните ѝ 3 песни получават следните награди:

*Първа награда – 5 000.00 лв (пет хиляди лева)

* Втора награда – 3 000.00 лв (три хиляди лева)

* Трета награда – 1 000.00 лв (хиляда лева)
2.Всяка награда за песен се разпределя между творческите екипи както следва:

* Музика – 40% * Текст – 20% *Аранжимент – 20% *Изпълнение – 20%
3. Присъждат се и следните допълнителни награди, определени чрез вота на професионалното жури:

*Награда за най-добър видеоклип към песен – 2 000.00 лв (две хиляди лева)

*Награда за най-добър изпълнител – 1 000.00 лв (хиляда лева)

*Награда за цялостно творчество на български композитор, работещ в областта на детското песенно творчество – 2 000.00 лв (две хиляди лева)

*Награда за цялостно творчество на български поет, работещ в областта на детското поетично творчество – 2 000.00 лв (две хиляди лева)

Регламентът на национален фестивал за българска детска песен „Детска мелодия на годината” е частна интелектуална собственост и е предоставен за реализация на сдружение „За българска музика и изкуство”. Използването му от неоторизирани лица или под друга форма и име, ще се преследва от закона за авторското и сродните му права.

Организаторите на Фестивала си запазват правото на промени в регламента, но само със съгласието на автора на регламента и идеята за Фестивала, като се задължават да огласят своевременно настъпилите промени.