Уважаеми членове на МУЗИКАУТОР ,

Управителният съвет на сдружението обявява
откриването на сесия за кандидатстване с проекти за получаване на финансиране от членовете на МУЗИКАУТОР
чрез фонд
„Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”

Изискване към проектите: да бъдат насочени към подпомагане създаването и популяризирането на българската музика и текст, свързан с музика на български език, независимо от жанра.

Срок за подаване на документи: от 15.11.2011 г . до 31.12.2011 г.
Документи за кандидатстване /образците на заявлението, декларациите, методиката за оценяване и проектодоговора ще бъдат представени до 15.11.2011 г. на сайта на МУЗИКАУТОР/:
1. Заявление по образец на Музикаутор, съдържащо искане за усвояване на средства от фонда в рамките на съответната конкурсна сесия и уточняващо вида на проекта, за който се кандидатства, подписано от кандидата или негов писмено и изрично упълномощен представител. В случаите, в които се кандидатства чрез пълномощник – следва да се приложи и копие от пълномощното за овластяване за кандидатстване за усвояване на средства по фонда. Заявлението съдържа информация за останалите участници в проекта ако има такива, както и вида на тяхното участие, както и адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес на кандидата, банкова сметка на кандидата, по която кандидатът желае да получи съответната сума от фонда – банка, IBAN;
2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен номер на кандидат юридическо лице, а когато кандидатът е физическо лице – копие от документ за самоличност;
3. Копие от удостоверение за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран;
4. Декларация от кандидата по образец за липсата на свързаност с членовете на Комисията, която ще разглежда документите
5. Декларация по образец от кандидата за членство в Музикаутор и съответствие с условията на чл.21 от Правилника за дейността на фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“
6. Декларация по образец на Музикаутор, подписана от кандидата, за сумата по проекта, която кандидатът желае да получи от фонда, описание на начина на разходване на средствата и указание за срок за изпълнение на проекта, за който се иска финансиране, бюджет на проекта, /ако разполага с такава информация/; описание на проекта; самофинансиране /доколкото подобно е налице във връзка с проекта; кратка информация относно наличието на предишен опит в проекти по създаване и популяризиране на музикални и свързани с тях литературни произведения и в случай на наличие на такъв кандидатът предоставя документи или доказателства, потвърждаващи опита му.
7. друга информация, документи и материали, допълнително поискани от Комисията, както и такива, представени по усмотрение на кандидата.
8. Писмен опис на всички документите, представени от кандидата при подаване в Музикаутор за целите на участието в конкурсната сесия, подписан от него;
9. лична и творческа автобиография на кандидата, препоръки, грамоти, награди и всякакви други отличия, доколкото има такива – копия или писмена информация за тях
10. Декларация от кандидата по образец за съгласие с всички поставени в обявлението за конкурсната сесия изисквания и условия, определени от Музикаутор.
11. Писмена информация за музикалното и литературното произведение, свързано с музика, във връзка с което се иска отпускане на средства по фонда – точно наименование, жанрова принадлежност, автор/и, качество на всеки от авторите – автор на музика, текст и аранжимент, както и копие от договора между авторите, в случай , че дяловете на всеки от тях се различава от дяловете, посочени в правилата за разпределение на МУЗИКАУТОР , както и информация относно членството на всеки от тях в Музикаутор
12. писмена информация за извършените до момента използвания на музикалното произведение с/или без текст , доколкото разполага с тази информация
13. В случаите, когато проектът е свързан със създаване и/или популяризиране на произведения, създадени в съавторство или на музикални и свързани с тях литературни произведения, създадени от различни лица е необходимо съгласието на всички автори/съавтори за участие в проекта. За целта те подават общо заявление.
14. Декларация от кандидата по образец, че произведението, с което кандидатства или за създаването на което кандидатства не е чуждо, а е негово авторско и че е ново, ако кандидатства за създаване на произведение.

В зависимост от това дали проектът, с който се кандидатства е за създаване на произведение или за популяризиране на вече създадено произведение кандидатът подава и следните документи или материали:
• При проекти, свързани със създаване на произведение:
едно създадено от него до момента музикално и/или свързано с него литературно произведение по негов избор. За целта се предоставя нотния материал на музиката, съответно текста на литературното произведение, свързано с музика или техен аудио или видео запис
• При проекти, свързани с популяризиране на вече създадено произведение:
музикалното и/или свързано с него литературно произведение, за чието популяризиране се кандидатства. За целта се предоставя нотния материал на музиката, съответно текста на литературното произведение, свързано с музика или техен аудио или видео запис и указание за наименованието на неговия изпълнител, както и за продуцента на звуко/видеозаписа
Изисквания към кандидатите:
В сесията могат да кандидатстват членове на МУЗИКАУТОР:
1. композитори,
2. автори на литературни произведения, свързани с музика на български език,
3. музикални издатели/субиздатели на произведения
4. наследници на лицата по т.1 и 2,
които:
са платили членския си внос,
за тях да не са налице основанията за прекратяване на членството им в МУЗИКАУТОР по чл. 9, ал. 1 от Устава на Музикаутор;

за тях не са налице основанията за изключване от Музикаутор в съответствие с чл. 9 ал. 3 от Устава на Музикаутор;

имат начислени авторски възнаграждения в МУЗИКАУТОР през последните две календарни години, предхождащи сесията, в която кандидатстват;
Членовете на Управителния Съвет и на Комисията не могат да кандидатстват за финансиране от фонда.
Период за провеждане на сесията: 15.11.2011 г. до произнасяне на УС за одобрените проекти
Методика за оценяване /ще бъде представена в отделен документ до 15.11.2011 г./