Управителният съвет на Съюза на българските композитори на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 25.10.2020 г., неделя, от 09.00 часа в сградата на СБК, ул. „Иван Вазов“ №2 при следния

Дневен ред:

1. Прием на нови членове в СБК.
2. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе от 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

ВАЖНО!

Събранието ще се проведе при задължително спазване на всички предпазни мерки, предвид епидемиологичната обстановка в страната. В случай на нови указания и/или рестрикции от страна на СЗО и Министерство на здравеопазването на Р. България, управителният съвет си запазва правото да отмени провеждането на събранието, за което членовете на СБК ще бъдат надлежно уведомени.