Управителният съвет на Съюза на българските композитори на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението
на 20.02.2016 г., събота, от 09.00 часа в сградата на СБК, ул. „Иван Вазов“ №2 при следния Дневен ред:

1. Приемане на Одитен доклад на КС на СБК за периода 31.12.2011г. -25.10.2014 г.;
2. Доклад на председателя на УС на СБК за периода април-декември 2015 г.;
3. Приемане на финансов план за 2016 г.;
4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе от 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Управителен съвет на СБК