На редовно заседание, проведено на 05.11.2016 г., Общото събрание на Съюза на българските композитори взе решение за прием на нови членове.

Документи на кандидатите за членове на СБК ще се приемат до 05.02.2017 г.,
всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч. в сградата на СБК, ул. „Иван Вазов“ №2,
втори етаж, административен секретар.

Приемането на нови членове композитори в СБК се осъществява чрез конкурс, който се провежда при следния регламент:
1. Конкурсът се провежда веднъж годишно и се обявява три месеца преди провеждането му.

2. Кандидатите представят следните документи:

– Молба за прием;

– Творческа автобиография;

– Диплом (копие) за завършено музикално образование;

– Собствени произведения, написани на хартия и/или на електронен носител;

– Писмени препоръки от двама членове на СБК.

3. Общото събрание може да приема без диплома за музикално образование кандидати, чието творчество е с доказана обществена значимост.

4. Комисия, определена от Управителния съвет на СБК, се запознава с предложените произведения и докладва пред Общото събрание мнението си за тях.

5. Общото събрание прослушва представените произведения (или част от тях) и чрез тайно гласуване изразява своето мнение.

6. Приема се този кандидат, който е получил одобрението на най-малко 75% от членовете на СБК, присъстващи на Общото събрание.