Управителният съвет на СБК обявява прием на нови членове в съюза.

Приемането на нови членове композитори в СБК се осъществява чрез конкурс, който се провежда при следния регламент:

1. Конкурсът се провежда веднъж годишно и се обявява три месеца преди провеждането му.

2. Кандидатите представят следните документи:

– Молба за прием;
– Творческа автобиография;
– Диплом (копие) за завършено музикално образование;
– Собствени произведения, написани на хартия и/или на електронен носител;
– Писмени препоръки от двама членове на СБК.

3. Общото събрание може да приема без диплома за музикално образование кандидати, чието творчество е с доказана обществена значимост.

4. Управителният съвет на СБК се запознава с предложените произведения и докладва пред Общото събрание мнението си за тях.

5. Общото събрание прослушва представените произведения (или част от тях) и чрез тайно гласуване изразява своето мнение.

6. Приемат се кандидати, които са получили одобрението на най-малко 75% от членовете на СБК, присъстващи на Общото събрание.

Документите за кандидатстване се подават в администрацията на СБК, ул. „Иван Вазов“ №2, етаж 2.

Работното време на администрацията е от 9.00 до 16.30 ч., почивни дни събота и неделя.

Документите се подават в периода 28.11.2019 – 28.02.2020 г.

След крайния срок 28.02.2020 г. документи не се приемат.