Росица Тодорова


музиколог

Росица Тодорова

Доц. д-р Росица Тодорова е завършила със специалност пиано Национално музикално училище „Л. Пипков“ и Национална музикална академия „Проф. П. Владигеров“ – София. Паралелно със следването си в Инструменталния факултет в класа на проф. Антон Диков следва и теория на музиката (полифония) в Теоретико-композиторския и диригентски факултет, където неин преподавател е проф. д. и. Димитър Христов.
Продължава обучението си като аспирант и защитава докторска дисертация на тема „Канонични потенции в българската народна песен“.
Професионалната и́ дейност е в две основни насоки – педагогическа и научно-изследователска.
От 2004 година членува в Секция „Музиколози“ при Съюза на българските композитори.

Нейната педагогическа дейност започва след спечелен конкурс за редовен асистент по пиано във ФНПП към СУ „Св. Климент Охридски”. Преминава през длъжностите старши и главен асистент, а от 2010 г. води и лекциите по полифония. Една учебна година е преподавала и български музикален фолклор.

Нейните статии „За вокалното възпитание в свиренето на пиано“ и „Полифонични рефлексии в съзнанието на пианиста“ са плод на осмисляне и навлизане в дълбочина на проблеми, касаещи обучението по пиано. Новаторски идеи има в статията „Принципи на аугментация в практиката на инструменталиста“, в която се предлага метод за работа върху инструменталния репертоар, заимстван от полифонията.

Централно място в научно-изследователската дейност на доц. д-р Росица Тодорова заема монографията „Феноменът „Излел е Дельо хайдутин“ в контекста на традиционната златоградска, родопска и общобългарска фолклорна мелодика“. Фактът, че е написана цяла книга само за една родопска народна песен е твърде красноречив. Върху тази книга е изнесен доклад „Мелодиите на песента „Излел е Дельо хайдутин“, който представя горепосочения труд пред научната общественост на родопския регион. Свързана с този труд е и статията „Дельовата песен и американските астрономи“.

Други стати и доклади, показващи спецификата на изследователската мисъл на доц. д-р Росица Тодорова са:
• „Мисли върху стила на Асен Карастоянов“ относно творческия процес и отражението на музикалния фолклор в него.
• „Стоян Брашованов и неравноделността“ – представя цялостна нова
класификация на неравноделните размери в българския музикален фолклор.
• „Фолклорът и рефлексията на историческото време“ – възгледът на авторката за историческия развой на нашия музикален фолклор.
• „Двата свята – фолклорният и класическият – и упадъкът на българската музикална действителност“ относно състоянието на музикалното изкуство в съвременното българско общество.
• „Полифонията като светоглед“ – за равноправието на съставните елементи.

Интерес поражда и докладът „Учение за интервалите“ на Добри Христов“, в който авторката прави първото цялостно научно разглеждане на този труд, като доказва неговата актуалност и висока стойност.

Художествено-творческата дейност на доц. д-р Росица Тодорова се изразява в организиране и представяне на концерти на студенти от специалността „Музикална педагогика”. Важно място в този вид дейност заема концертът с представяне на книгата „Феноменът „Излел е Дельо хайдутин“ в контекста на традиционната златоградска, родопска и общобългарска фолклорна мелодика“ в зала „Филип Кутев“ на СБК на 8 декември 2005 г. На този концерт са поканени за участие автентични изпълнители от Златоград и Златоградско, от една страна, и от Смолянско, от друга страна, като идеята е да се направи съпоставка на тънкостите в различните изпълнения на песента.