Кандидатите трябва да подготвят следните документи:

1. Автобиография.
2. Копие на диплома за висше музикално образование и на други документи, свързани с професионалната реализация на кандидата (докторати, академични длъжности, заемани длъжности).
3. Копия или оригинали на поне три статии или студии, посветени на български композитори или по проблеми на българската музика, както и опис на публикациите, които представят творческата музиколожка активност (научна дейност, журналистическа дейност).

Документите се приемат най-късно до 15 септември (петък) 2017 г. на адрес:

гр. София 1000
ул. „Иван Вазов“ №2
СЪЮЗ на БЪЛГАРСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

или

в администрацията на СБК, в рамките на работното време (9.00-16.30 ч.).

Непълен комплект документи няма да се разглежда.

За допълнителна информация: тел. 02/988-15-60 или 0877 955 307

От ръководството на секцията