До
г-н ДАНАИЛ КИРИЛОВ
Председател
Комисия по правните въпроси
Народното събрание

До
г-н ВЕЖДИ РАШИДОВ
Председател
Комисия по културата и медиите
Народно събрание

До
г-н БОИЛ БАНОВ
Министър на културата
Министерство на културата

Уважаеми господин Кирилов,
Уважаеми господин Рашидов,
Уважаеми господин Банов,

На заседание на Управителния съвет на Съюза на българските композитори, проведено на 22.01.2018 г., е взето решение, с което Съюзът на българските композитори изразява пълната си подкрепа относно становището, изразено в писмо с Вх. № МК 62-00-7/08.01.2018 и Вх. № НС ПГ-828-00-3/08.01.2018 г. на Дружествата „ПРОФОН“, „МУЗИКАУТОР“, „ФИЛМАУТОР“ и „АртистАутор“ по проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен в Народното събрание на 13.12.2017 г.

Вярваме, че с предложените от гореописаните дружества текстове ще се постигне не само по-прецизно транспониране на Директивата в националното ни законодателство и изграждане на по-стабилна правна рамка в областта на управление на права върху обекти на закрила, но и достойна защита на творческия труд в България.

25.01.2018 г.
Ценко Минкин
Председател на УС на СБК

Изтегли в PDF: Становище относно проект за закон за изменение и допълнение на ЗАПСП