Розмари Стателова


музиколог

Розмари Стателова

29.07.1941 г.Варна - България

Проф. Розмари Стателова, доктор на изкуствознанието, е родена през 1941 г. в гр. Варна. През 1962 г. завършва Държавната музикална академия в София. В периода 1962-1965 г. е учител по музика в Института за детски учителки в гр. Враца. От 1968 г. до днес е член на Съюза на българските композитори, секция „Музиколози”.
Музикален оформител в Българска национална телевизия в периода 1969-1973 г. От 1973 г. до 1983 г. работи в Института по културата.
През 1980 г. защитава първия си докторат по философия и социология.
От 1983 г. до 2010 г. работи като музиковед в Института за изследване на изкуствата-БАН. През 1987 г. – първа хабилитация: доцент (спец. Музикознание и Музикално изкуство), а в периода 1994-2007 г. е ръководител на секция „Етномузикология” при Институт за изследване на изкуствата към Българската академия на науките (ИИИ-БАН).
През 1995 г. проф. Розмари Стателова е  гост-професор в Хумболтовия университет в Берлин; в продължение на 19 години (1990-2009 г.) преподава предмета „Музикална култура” в СУ „Св. Кл. Охридски” (факултет по журналистика), Технически университет – София, Академия по музикално и танцово изкуство – Пловдив, Варненски свободен университет.
През 1996 г. зашитава втори докторат (по изкуствознание); 1997 – втора хабилитация: професор; 2005 – гост-професор в Университета в Падерборн, Германия.
От 2000 г. до днес членува в Международния съвет за традиционна музика (ICTM), секция „Музика и малцинства”, в периода 2005-2015г. е представител за България в ICTM; от 2010 г. до днес е асоцииран член на секция „Етномузикология” при ИИИ-БАН.

Проф. д.изк. Розмари Стателова е автор на книгите: Панка Пелишек (1970, изд. Наука и изкуство), Песента-оръжие (1976), Попмузиката(1983, изд. Музика, в съавторство с Ч. Чендов), Обърнатата пирамида (1993),Преживяно в България(1995 С., изд. Рива), Лятото на българската култура(първо издание1996, Варна, изд. Сталкер, второ издание 2016, София, изд. Рива),Студии за попмузиката(1999, Варна, изд. на Свободен университет-Варна), Седемте гряха на чалгата. Към антропология на етнопопмузиката(2003, С., изд. Просвета), The seven Sins of Chalga. Toward an Anthropology of Ethnopop Music (2005, Sofia Prosveta Publishing House), Чуждата култура отблизо. Актуални музикални практики на сербите в двукултурната област Лужица в Германия(2011, изд. Институт за изследване на изкуствата), През годините(2011, С., изд. Институт за изследване на изкуствата), Musikalische Begegnungen bei den Sorben (2013, Баутцен-Германия, Domowina-Verlag), както и на стотици студии и статии по проблемите на музиката и популярната култура, публикувани в България и други страни.

Творчество

Библиографията е съставена от Маня Иванова.

Прегледани източници:
Българска музика (1961-1990); Музикални хоризонти (1961-2010), Музикален живот (1982-1984), Художествена самодейност (1961-1990), Българско музикознание (1977-2010), Пулс (1966- 1990), Музика вива, Български фолклор, Народна култура/Култура (1962-2008) и Летопис на българския периодичен печат

Книги
1971 г.
Панка Пелишек. С. , Наука и изкуство, 1971, 135 с.

1975 г.
Песента оръжие. По проблемите на политическата песен. С. , 1975, 56 с.

1983 г.
Попмузиката. Субективни разсъждения и опит за обективни преценки [съвм. с Ч. Ч е н д о в]. Музика, С. , 1983, 192 с.

1993 г.
Обърната пирамида. Аспекти на популярната музика. С. , Едем 21, 1993, 120 с.

1995 г.
Преживяно в България. Рок, поп, фолк 1990-1994. Изд. Рива, С., 1995, 124 с.

1996 г.
Лятото на българската култура. 70 години международен музикален фестивал. Варна, Сталкер, 1996, 160 с.

1999 г.
Студии за попмузиката. Варна, Изд. Варненски свободен университет, 1999, 140 с

2001 г.
Музика за девети клас.
Съавт.: със Стефанка Г е о р г и е в а, Любомир К а в а л д ж и е в, Лозанка П е й ч е в а, Венцислав Д и м о в. С., Просвета, 2001
Музика за девети клас. Книга за учителя. С., Просвета, 2001.
Съавт.: със С. Г е о р г и е в а, Л. П е й ч е в а и В. Д и м о в .

2003 г.
Седемте гряха на чалгата. Към антропология на етнопопмузиката. С., Просвета, 2003, 197 с.

2005 г.
The Seven Sins of Chalga. Toward an Anthropology of Ethnopop Music. Sofia: Prosveta, 2005, 207 P.

2011 г.
Чуждата култура отблизо. : Актуални музикални практики на сербите в двукултурната област Лужица в Германия. С., Институт за изследване на изкуствата, 318 с. С нотни примери и ил.

През годините. Розмари Стателова на 70 години. С., Институт за изследване на изкуствата. 190 с. С илюстрации.

2013 г.
Musikalische Begegnungen bei den Sorben. Bautzen, Domowina-Verlag, 298 S.,с нотни примери.

2016 г.
Лятото на българската култура. 90 години ММФ „Варненско лято”. С., изд. Рива.

Съставителство и редакция

1975 г.
Музика и възприятие. // М у з. х о р и з о н т и, 1975, № 18, 173 с.

2002 г.
Теоретична конференция на тема “Музикални практики и акедемизъм”. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2002, № 3, 147 с.

2005 г.
Културни пространства в диалог. Съст…. Сб. статии. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2005, № 3.

2008 г.
THE HUMAN World and Musical Diversity. Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities” in Varna, Bulgaria 2006 [editing in collaboration with Angela Rodel, Lozanka Peycheva, Ivanka Vlaeva and Ventsislav Dimov]. Sofia, 2008.

Студии и статии в специализирани и научни издания и в периодичния печат

1961 г.
Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви
Впечатления от един концерт на БРТ [под ръководството на Руслан Райчев]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1961, № 1, с. 41.

1962 г.
Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви
Впечатления от един концерт на БРТ. [Петър Христосков]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1962, № 1, с. 41.
Гастроли на Кристина Шчепанска. // Б ъ л г. м у з и к а, 1962, № 4, с. 41.
Калин Орелът. : За 50-годишнината на П. Хаджиев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1962, № 5, с. 61-62.
Концерти на СДФ под ръководството на Влади Симеонов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1962, № 5, с. 46.
“Първи урок”. [За музиката към филма на С. Пиронков]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1962, № 3, с. 62.
Софийски камерен оркестър. // Б ъ л г. м у з и к а, 1962, № 5, с. 48.
Стубленските липи. // Б ъ л г. м у з и к а, 1962, № 8, с. 4.
Това се случи на улицата.[за музиката на Ал. Райчев]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1962, № 3, с. 61.
“Царска милост”. // Б ъ л г. м у з и к а, 1962, № 8, с. 43.
Ценен принос към съвременното социалистическо музикознание.[История на музиката през ХІХ –я век от Георг Кнеплер]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1962, № 2, с. 63.

1964 г.
Студии и статии

Някои проблеми на обучението по музика в педагогическите институти за детски учители. // Б ъ л г. м у з и к а, 1964, № 5, с. 18-19.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Д. С. О Плевен. // Б ъ л г. м у з и к а, 1964, № 10, с. 40.

1965 г.
Студии и статии

Проблем с много страни. // Б ъ л г. м у з и к а, 1965, № 4, с. 18-19.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Два стилови концерта. // Б ъ л г. м у з и к а, 1965, № 10, с. 36-37.
Двадесет години в служба на българската музикална култура [Варненско музикално училище Д. Христов]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1965, № 5, с. 55.
Новосадска опера във Варна. // Б ъ л г. м у з и к а, 1965, № 7, с. 43-44.

1966 г.
Студии и статии

Руска и съветска музика. // В: В света на музиката. Сб. Лекции за нар. унив. по музика. Състав. Христина Бурилкова. С., 1966, с. 191-215.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Бетховенов концерт [Л. Енчева]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1966, № 5, с. 68-67.
Концерти на СДФ. // Б ъ л г. м у з и к а, 1966, № 7, с. 56-57.
Пролетни концерти на СДФ. // Б ъ л г. м у з и к а, 1966, № 6, с. 65-67

1967 г.
Студии и статии

Демократично изкуство. Веселин Стоянов на 65 години. // Б ъ л г. м у з и к а, 1967, № 4, с. 7-13.
Някои проблеми на предучилищното музикално възпитание. // Н а р. к у л т у р а, № 48, 2 дек. 1967, с. 2-3.
Симфония № 1 от Иван Маринов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1967, № 9, с. 30-34
Шест новелети от П. Владигеров. // Б ъ л г. м у з и к а, 1967, № 5, с. 9-11
“Рожен слиза от Родопа”. [Д. Петков]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1967, № 7, с. 15-20.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Божана Продева. // Б ъ л г. м у з и к а, 1967, № 5, с. 69.
Български симфонични творби в Плевен. // Б ъ л г. м у з и к а, 1967, № 10, с. 51.
Плевенски лауреатски дни. // Б ъ л г. м у з и к а, 1967, № 1, с. 55-56.
Плевенски симфоничен оркестър. // Б ъ л г. м у з и к а, 1967, № 6, с. 59-60.

1968 г.
Студии и статии

Димитър Вълчев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1968, № 9, с. 14-18.
Кирил Цибулка. // Б ъ л г. м у з и к а, 1968, № 3, с. 23-28.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Гости на плевенската филхармония. // Б ъ л г. м у з и к а, 1968, № 5, с. 62.
Една седмица Радио София. // Б ъ л г. м у з и к а, 1968, № 6, с. 79-81.
Мелодия` 67. // Б ъ л г. м у з и к а, 1968, № 3, с. 84.
Софийска филхармония. // Р а б. д е л о, № 63, 3 март 1968.
Янкова – Чернаев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1968, № 5, с. 68-69.

1969 г.
Студии и статии

Да поговорим за Александър Владигеров. // Б ъ л г. м у з и к а, 1969, № 9, с. 38-42.
Майстор на клавирната педагогика и изпълнителско изкуство.[Панка Пелишек]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1969, № 7, с. 77-80
Приказка за стълбата. // Б ъ л г. м у з и к а, 1969, № 2, с. 20-22.
Соната за соло цигулка от Трифон Силяновски. // Б ъ л г. м у з и к а, 1969, № 4, с. 14-19.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Със звучна песен и пъргава стъпка… // Р а б. д е л о, № 141, 21 май 1969.

1970 г.
Студии и статии

Във водовъртежа на тиражите. // Н а р. к у л т у р а, № 32, 8 авг. 1970, с. 5
Духов оркестър на БНА. // Б ъ л г. м у з и к а,1979, № 5, с. 58-59.
Георги Тимев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1970, № 8, с. 74.
Песенникът Заберски. // Б ъ л г. м у з и к а, 1970, № 9, с. 17-21.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Естрадни концерти. // Б ъ л г. м у з и к а, 1970, № 5, с. 75-76.
Из оперните и концертните зали. Последният пети концерт от цикъла … // Н а р. к у л т у р а, № 22 , 30 май 1970, с. 5
Клавирни концерти. // Б ъ л г. м у з и к а, 1970, № 3, с. 69-70.
Концерт. // Н а р. к у л т у р а, № 30, 25 юли 1970, с. 5.
Концертен живот на световно равнище. // Н а р. к у л т у р а, № 52 , 26 дек. 1970, с. 5.
Мелодия на годината – 1969. // Б ъ л г. м у з и к а, 1970, № 4, с. 76.
При диригента Георги Робев. // Н а р. к у л т у р а, № 33, 15 авг. 1970, с. 5.

1971 г.
Студии и статии

Атанас Наумов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1971, № 6, с. 29-34.
Някои въпроси от методиката на клавирното изпълнителство и педагогика. // М у з. х о р и з о н т и, 1971, №6, с. 43-65
Соната за соло цигулка от Любомир Пипков. // Б ъ л г. м у з и к а, 1971, № 2, с. 27-30
Тончо Русев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1971, № 8, с. 15-19.
Увлекателна концертна творба. : Концерт за струнен оркестър, флейта, кларинет и фагот от Пенчо Стоянов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1971, № 7, с. 8-12.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Концерт на софийската държавна филхармония. // Н а р. к у л т у р а, № 43, 23 окт. 1971, с. 5.
Концерти. // Н а р. к у л т у р а, , № 20, 15 май 1971, с. 5; № 22, 29 май 1971, с. 5.
Музикалният живот, отразен в българския печат през септември` 71. // М у з. х о р и з о н т и, 1971, № 6, 17-21.
Народ богат на таланти. : “Тези български деца пеят като ангели…” // Н а р. к у л т у р а, № 48, 27 ноемв. 1971, с.1, 5.
Наша музика в чужбина. // Б ъ л г. м у з и к а, 1971, № 10, с. 71-75.
Наши успехи в чужбина. // Б ъ л г. м у з и к а, 1971, № 6, с. 85-87.
Но-то-цо. // Б ъ л г. м у з и к а, 1971, № 9, с. 77.
С високи артистични качества. [Български камерен оркестър с дир. Ат. Маргаритов]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1971, № 5, с. 85-86.
Юбилейният сезон на Дина Шнайдерман. // П л а м ъ к, 1971, № 17, с. 94.

1972 г.
Студии и статии

Емил Георгиев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, № 1, с. 15-22.
Българско музикално творчество в програмите на българското радио. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, № 8, с. 64-69.
За границите на редакторската намеса. // М у з. х о р и з о н т и, 1972, № 8, с. 45-51.
Музикалният живот отразен в българската преса. // М у з. х о р и з о н т и, 1972, № 2, с. 31-44.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Ансамбъл за песни и танци на българската народна армия. // В: У с п е х и на нашето професионално хорово дело. В помощ на музиканта, С., 1972, № 27
Арсени Лечев на 70 години. // М у з. х о р и з о н т и, 1972, № 3, с. 28-31.
Асен Карастоянов в Асеновград и Перник. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, № 9, с. 37-38.
Варненско лято – 72. // П у л с, № 16, 1 авг. 1972, с. 9.
Вечер на варненските композитори. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, №9, с. 68-69.
28 март – 3 април. // Н а р. к у л т у р а, № 15, 8 април 1972, с. 5.
Златният Орфей`72. // М у з. х о р и з о н т и, 1972, № 7, с. 52-58.
Мисли след фестивала “Софийски музикални седмици”. // П у л с, № 14, 4 юли 1972, с. 12-13.
Наши успехи в чужбина. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, № 6, с. 76-80
Наши успехи в чужбина. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, № 10, с. 72-75.
Олаф Кох. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, № 7, с.76.
Отново за Балкантон. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, № 6, с. 35-38.
Перспективни тенденции в дейността на варненските симфоници. // М у з. х о р и з о н т и, 1972, № 9, с. 21-24.
Плевенски лауреатски дни “Катя Попова`72”. [Впечатления]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, № 10, с. 59-62.
Плевенски лауреатски дни “Катя Попова”. // М у з. х о р и з о н т и, 1972, № 9, с. 15-20.
Под знака на майсторските постижения. // Н а р. к у л т у р а, № 48, 25 ноем. 1972, с. 5
Прилепът в Стара Загора. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, № 5, с. 43-44
Първо българско изпълнение на Втори том “Прелюдии и фуги” от Р. Щедрин. // М у з. х о р и з о н т и, 1972, № 2, с. 74-76.
Творби на млади композитори. // П у л с, № 12, 6 юни 1972, с. 7

1973 г.
Студии и статии

Бенцион Елиезер в българската естрада. // Б ъ л г. м у з и к а, 1973, № 8, с. 16-20.
Мисли за естрадата. // М у з. х о р и з о н т и, 1973, № 7, с. 74-86.
Неблагополучия … търговски сметки. // Б ъ л г. м у з и к а, 1973, № 2, с. 29-33.
Нови песни на Петър Ступел. : По случай 50-годишнината на композитора. // Б ъ л г. м у з и к а, 1973, № 4, с. 5-12.
Някои мисли върху критиката, песните, певците, българската естрада. “Златният Орфей`73”. // М у з. х о р и з о н т и,1973, № 5, с. 11-18.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Армейски музикални празници. // М у з. х о р и з о н т и, 1973, № 4, с. 11-15.
Армейски музикални празници. // Н а р. к у л т у р а, № 20, 12 май 1973, с. 5.
Блестящ артистичен талант. // Н а р. к у л т у р а, № 52 , 22 дек. 1973, с. 5.
В духа на Брехтовата песен. : Разговор с Клара Арманова – лауреат на Х световен младежки фестивал. // Н а р. м л а д е ж, 8 окт. 1973 г.
Варненската “Дама пика”. // Н а р. д е л о (Варна), № 105, 6 май 1973.
Варненско лято – 1973. // Б ъ л г. м у з и к а, 1973, № 7, с. 55-57.
Гостуването на Белградската филхармония на “Софийските музикални седмици”. // З е м. з н а м е, № 148, 27 юни 1973.
Деветият [Златен Орфей]. // П у л с, № 13, 19 юни 1973, с. 11.
Държавна филхармония – Русе. : Откриване сезона 1973/1974. // М у з. х о р и з о н т и, 1975, № 7, с. 74-86.
Елексир на любовта [от Г. Доницети в Соф. нар. опера]. // З е м. з н а м е, № 125, 31 май 1973.
Естрадни профили. : Салина Джонс. // Н а р. к у л т у р а, № 29, 14 юли 1973, с. 7.
За да се влее в традициите живителна струя на обновлението. : “Варненско лято – 73”. // Н а р. д е л о (Варна), № 170, 22 юли 1973.
За приятелите на джаза [Първият концерт на оркестър София]. // Н а р. м л а д е ж, № 10 дек. 1973.
“Зографът Захари” [от Марин Големинов в Софийската народна опера]. // П л а м ъ к, 1973, № 1, с. 84-85.
Концерт с въпросителни. : Плевенският орк. с участието на полския цигулар Тадеуш Таджиня, френската пианистка Катрин Колар, певицата Анджела Немеш и пианиста Влад Конта. // С е п т е м в р и й с к а п о б е д а (Плевен), № 27 окт. 1973.
Музика нужна на хората. : Диалогът: изкуство – публика. // Н а р. д е л о (Варна), № 23 дек. 1973.
Награда за Стойка Миланова. // Б ъ л г. м у з и к а, 1973, № 5, с. 87.
Наши успехи в чужбина. // Б ъ л г. м у з и к а, 1973, № 5, с. 83-86; 1973, № 10, с. 74-79
[Нови плочи]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 5, с. 82.
Ноември 1973. : Обзор на музикалните материали в столичната и извънстоличната преса. // М у з. х о р и з о н т и, 1973, № 9, с. 96-106.
Обсегът на кабинета на младия музикант ще се разшири. // Н а р. м л а д е ж, № 251, 21 окт. 1973.
Общи идейно-творчески позиции. : Среща на млади български и съветски композитори. // Н а р. м л а д е ж, № 307, 26 дек. 1973.
Осъзнат естетически интерес. : Проблеми и тенденции на движението “Българска музикална младеж”. // Н а р. м л а д е ж, № 118, 19 май 1973.
Отново сред държавните оркестри. [Шуменски държ. симф. оркестър]. // Н а р. к у л т у р а, № 38 , 15 септ. 1973, с. 5.
Песни нужни на хоровата практика. // Н а р. к у л т у р а, № 10, 3 март 1973, с. 5.
Плевенски лауреански дни “Катя Попова”-73. // Б ъ л г. м у з и к а, № 10, с. 54-56.
С традициите на жанра. [съветско естрадно изкуство]. // Р а б. д е л о, № , 15 ноемв. 1973.
Службогонци. // Н а р. к у л т у р а, № 2, 6 ян. 1973, с. 5.
Софийски музикални седмици. // С л а в я н и, 1973, № 8, с. 8-9.
Софийски музикални седмици. : Разнообразни концертни прояви. // Н а р. к у л т у р а, 23 юни 1973, с. 5.
Спомени от Париж. [Интервю с Б. Икономов]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1973, № 2, с. 40-42.
Срещите на Илка Попова. // Б ъ л г. м у з и к а, 1973, № 4, с. 63.
Стойка Миланова. // Б ъ л г. м у з и к а, 1973, № 1, с. 44-47.
Съдържателно изкуство. : Държавният музикален театър “Стефан Македонски” през новия сезон. // Р а б. д е л о, № , 27 септ. 1973.
Талантливата младост на фестивала “Софийски музикални седмици”. // В е ч. н о в и н и, № 6737, 7 юни 1973.

1974 г.
Студии и статии

Десетият “Златен орфей”. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 7, с. 70-74.
Дивертименто концертанте от Жул Леви. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 5, с. 29-30.
Естрадното музикално изкуство и нашето време / някои общи линии в неговото 30 годишно развитие/ . // М у з. х о р и з о н т и, 1974, № 7, с. 99-112
За непосредственото и опосредствувано възприятие. // М у з. х о р и з о н т и, 1974, № 9, с. 86-96.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Балкантон. Естрада. : Нови ноти и плочи. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 1, с. 71-74; 1974, № 2, с. 81-84.
Българският естраден танц. : Мисли по повод ІV републикански фестивал на художествената самодейност. // Н а р. м л а д е ж, № 68, 28 март 1974
Да се забавляваме с телевизия. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 2, с. 41-44.
Два представителни камерни концерта. : Международен музикален фестивал “Лято-74”. // Н а р. д е л о (Варна) 5 юли 1974.
Две младежки прояви. : Нова българска музика-74. // Н а р. м л а д е ж № ,31 ян. 1974
Дело не само на композиторите. : Впечатления и бележки от “Мартенски музикални дни”. // Н а р. м л а д е ж, № 82, 17 апр. 1974.
Естрадният танц. // Н а р. к у л т у р а, № 13, 23 март 1974, с. 7.
За естетическия вкус на съвременната младеж (разговор с проф. Д-р Курт Блаукопф). // М у з. х о р и з о н т и, 1974, № 6, с. 32-38.
За превъзмогване на рутината. [Детето на вълшебствата” от М. Равел и “Тривърхата шапка” от М. Де Файя на сцената на Варненската опера]. // Н а р. д е л о (Варна), № 16, 20 ян. 1974.
Красимир Кюркчийски. : Профили. // Н а р. к у л т у р а, № 6, 2 февр. 1974, с. 5.
Музиката и естетическото възпитание. : Красотата в нашия живот. // Н а р. к у л т у р а, № 17, 20 апр. 1974, с. 2.
Н. а. Панка Пелишек на 75 години. // М у з. х о р и з о н т и, 1974, № 5, с. 56-61.
Наши успехи в чужбина. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 7, с. 83-88.
Нова българска музика`74. : Мисли след прегледа. // З е м. з н а м е, № 33, 9 февр. 1974.
Нови плочи. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 4, с. 78-80.
От Верди към Равел. [Варненска народна опера]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 2, с. 64-65.
50 [петдесет]години с музика и песен. [Никола Янев]. // М у з. х о р и з о н т и, 1974, № 9, с. 52-54.
Перспектива на младостта. V национален преглед на оперните театри. // Н а р. м л а д е ж, № 257, 19 дек. 1974.
Песен-израз на духовна активност. // З е м. з н а м е, №, 30 март 1974.
Песняри. [Вокално-инструментален състав на УССР]. // Н а р. к у л т у р а, № 40, 28 септ. 1974, с. 5.
Пиеси за пиано. [Нова българска музика]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 5, с. 24-26.
Повикът е: обновена естрадна музика! : Активизиране на съвременната гражданска песен. Някои изводи от десетия “Златен Орфей”. // Н а р. д е л о (Варна), 30 юни 1974.
Популярни творби в първокласно изпълнение [цигуларят Иван Джинов]. // П у л с, № 8, 9 апр. 1974, с.13.
При Русенските симфоници. // Н а р. к у л т у р а, № 4, 19 ян. 1974, с. 5.
Разговор с проф. Ал. Алексиев. // М у з. х о р и з о н т и, 1974, № 4, с. 15-16.
С талант и вдъхновение. : На концертните подиуми- интересни състави. (Варненско лято – 74). // Н а р. м л а д е ж, № , 12 юли 1974
Сезон-25. : На симфоничния оркестър на КТР. // П у л с, № , 28 ян. 1974, 11, 13.
Септемврийски концерти в зала България. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 9, с. 35-38.
Сполука, която търси реалните си измерения. : Впечатления от “Сватбата на Фигаро” [от В. А. Моцарт] във Варненската народна опера. // Н а р. д е л о (Варна), № 128, 23 юни 1974.
Сред най-способните финалисти. [цигуларката Ваня Миланова]. // С т у д е н т с к а т р и б у н а, № , 14 май 1974.
Съвременна симфонична култура. : Шести преглед на държавните симфонични оркестри. // П л а м ъ к, 1974, № 23, с. 99-100.
30 [трийсет] години с песента и танца. // Р а б. д е л о, № 133, 13 май 1974.
Фестивал на политическата песен – Берлин. // Б ъ л г. м у з и к а, 1974, № 4, с. 86-90
Фестивални впечатления (Софийски музикални седмици). // Н а р. м л а д е ж, № 9 юни 1974
Финални концерти – с българска музика. (Варненско лято- 74). // Н а р. м л а д е ж, № 1 авг. 1974.
“Червените песни” на младежите. // Н а р. к у л т у р а, № 12, 16 март 1974, с. 8.
Червените песни (Четвърти фестивал на политическата песен в Берлин – 74). // А н т е н и, № , 22 март 1974

1975 г.
Студии и статии

Васил Чернаев – майсторът на цигулката. // М у з. х о р и з о н т и, 1975, № 7, с. 74-86.
Естрадната музика и отговорността на музикалния деец. // М у з. хо р и з о н т и, 1975, № 2, с. 37-52.
Естрадата и проблемът за творческата отговорност. // М у з. х о р и з о н т и, 1975, № 2, с. 37-52.
Из историята на българския забавен жанр. // М у з. х о р и з о н т и, 1975, № 8, с. 131-141; 1975, № 9, с. 138- 150.
Младежта и фолклорът. // М у з. х о р и з о н т и, 1975, № 8, с. 39-43.
Някои проблеми на музиката в аспекта на нейната социализация. // М у з. х о р и з о н т и, 1975, № 18, с. 34-47.
Предговор. // В: М а й с т о р и на джаза. // М у з. х о р и з о н т и, 1975, № 18, с. 3-14.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Алените макове на революцията и красотата. Из фестивалните дискусии. // Н а р. к у л т у р а, № 44, 1 ноем. 1975, с. 5.
Ангажиментът търси покритие. Преглед на политическата песен в София. // Н а р. к у л т у р а, № 29, 19 юли 1975, с. 6.
Две телевизионни предавания. [Пиф, Паф, Пуф от Ал. Райчев]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1975, № 5, с. 68-69.
Естрадни профили. Рики е Повери. // Н а р. к у л т у р а, №30, 26 юли 1975, с. 5.
За естетическата активност на младежта. Проблеми на практиката. // Н а р. к у л т у р а, № 39, 27 септ. 1975.
За културата на естрадния изпълнител – певец. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1975, № 3, с. 19-20.
Зелена улица за дарованията. // П у л с, № 1, 1 ян. 1975, с.14.
Из оперните и концертните зали. : Камерният подиум. // Н а р. к у л т у р а, № 5, 1 февр. 1975, с. 5.
Камерни концерти. : Софийски музикални седмици – 1975. // М у з. х о р и з о н т и ,1975, № 7, с. 24-36.
Камерна музика. : Нова българска музика` 75. // Б ъ л г. м у з и к а, 1975, № 4, с. 10-14.
Книга за джаза. [Рецензия за книгата на Янош Гонда “Джазът – история, теория, практика”]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 9, с. 50-52.
Мисли за изпълнителските проблеми на камерната музика. : Преглед Нова българска музика`75. // М у з. х о р и з о н т и, 1975, № 2, с. 16-20.
Музика за духов оркестър. // Н а р. к у л т у р а, № 6, 8 февр. 1975, с. 5.
Музикални приказки [и детски оперети] за радиото. // Б ъ л г. м у з и к а, 1975, № 5, с. 25-29.
Музиката: кому, къде, какво. // Н а р. к у л т у р а, № 52 , 27 дек. 1975, с.1, 2.
Оркестър, който не старее. [Естраден оркестър Метроном]. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1975, № 9, с. 32-33.
Още веднъж за политическата песен. // П у л с, № 17, 12 авг. 1975, с. 13.
Петдесетият международен музикален фестивал “Варненско лято”. // Б ъ л г. м у з и к а, 1975, № 7, с. 52-54.
Пети национален преглед на оперните театри. // Б ъ л г. м у з и к а, 1975, № 2, с. 54-62.
Пионер, артист, общественик. : 90 г. от рождението на Стефан Македонски. // Р а б. д е л о, № 84, 25 март 1975, с. 3.
Политическа, гражданска, ангажирана. // М л а д е ж, 1975, № 9, с.41.
Политическата песен и нейният творец – самодеец. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1975, № 12, с. 10.
Проблемът за социалния резонанс. [Софийски музикални седмици]. // Н а р. м л а д е ж, № 124, 25 юни 1975.
Първи фестивал на политическата песен “Ален мак”. // М у з. х о р и з о н т и, 1975, № 10, с. 23-33.
Радиотеатърът за младия слушател. // Б ъ л г. м у з и к а, 1975, № 8, с. 45-47.
С постиженията на българската музикална култура. // Н а р. к у л т у р а, № 23, 7 юни 1975, с. 5.
Седмица на камерната музика Толбухин 75. // Б ъ л г. м у з и к а, 1975, № 7, с. 60-61.
Симфоничната музика. // Н а р. к у л т у р а, № 7, 15 февр. 1975, с. 5.
Сочи `75. Фестивал на младежката песен. // Н а р. к у л т у р а, № 51, 20 дек. 1975, с. 8.
Сполука, която трябва да се приветства! : Юла [от Кр. Кюркчийски] – на варненска оперна сцена. // Н а р. д е л о (Варна), № 58, 23 март 1975.
Фестивалът “Ален мак” – крупно обществено събитие. // Т р у д, № 216, 31 окт. 1975.
Хората не бива да забравят. // Н а р. к у л т у р а, № 20, 17 май 1975, с.5.
Цигулковото изкуство през вековете.[Дина Шнайдерман]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1975, № 7, с. 66.

1976 г.
Студии и статии

Актуални проблеми на масовизацията в различните [музикални] жанрове. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 1, с. 45-48.
Грамофонната плоча – стимул за музикалните интереси на масите. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 4, с. 41-43.
Естрадата – музика, забава, мироглед. // В: Съвременни проблеми на теорията на културата.Сб. изследвания. Изд. на БАН, С., 1976, с. 119-14
За музикалните фестивали и тяхното естетико-възпитателен ефект. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 5, с. 26-29.
Музиката в комплексната програма за естетическо възпитание. // М у з. х о р и з о н т и, 1976, № 4, с. 115-122.
Нови форми за възпитание на младежката естетическа активност [чрез масовите музикални жанрове]. // В: Е с т е т и ч е с к о възпитание и съвременност. Материали от Междунар. конф. по пробл. на ест. възп. Варна, 1975, С., 1976, с. 244-252.
Някои социално-психологически аспекти в анализа на “потреблението” на естрадата. // С о ц и о л о г и ч е с к и п р о б л е м и, 1976, № 6, с. 74-81.
Първомайсторът Владигеров. Творец на българската музика – Панчо Владигеров. // Г о д. Обществ. Култ. – просв. Орган на евреите в НРБ. Центр. Ръководство. 11, 1976, с. 111-130.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Алая гвоздика. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 1, с. 84-86 .
Алая гвоздика. // Н а р. к у л т у р а, №26 , 26 юни 1976, с. 3.
Балкантон: естрадна музика. Преглед и обощения. // Б ъ л г. м у з и к а,1976, № 1, с. 81-83.
Българската музика с оптимизма на времето. [Разговор с музикални критици]. // Т р у д, № 53, 3 март 1976.
Възнаградени усилия “Борис Годунов” [от М. Мусоргски] на варненска сцена. // Н а р. д е л о (Варна), № 99, 25 апр. 1976.
Гражданска, патриотична и политическа песен. [Нова Българска музика]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 4, с. 11 -18.
Достойнства и недостатъци [Варненско лято`76]. // П у л с, № 16, 3 авг. 1976, с. 6.
Емил Георгиев : 50 години. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 9, с. 75-76.
За още по-празничен и представителен [музикален] фестивал. // Н а р. к у л т у р а, № 26, 26 юни 1976, с. 3.
И избуяват алените макове. // П у л с, № 14, 6 юли 1976, с. 4.
Книга за джаза. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 9, с. 50-52.
Мисли за камерното творчество. “Нова българска музика` 76”. // Н а р. к у л т у р а, № 7, 14 февр. 1976, с. 5.
Младите в музиката. // С т у д е н т с к а т р и б у н а, № 23, 2 март 1976.
На естрадния подиум. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 10, с.74-76.
Образец на ансамблов театър. “Андре Шение” [от У. Джордано] – нова успешна постановка на Софийската народна опера. // В е ч. н о в и н и, № 7736, 28 дек. 1976.
Откриване сезона на филхармонията – Варна. // М у з. х о р и з о н т и, 1976, № 9, с. 49-52.
Още веднъж за новогодишната телевизионна програма. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 3, с. 71-72.
Роз-Мари – [оперета от Р. Фримл в Държавния музикален театър] постижения и перспективи. // Н а р. к у л т у р а, № 45, 6 ноем. 1976, с. 2.
Проблеми на съзряващия професионализъм. Пети преглед на младите български композитори. // Н а р. к у л т у р а, № 47, 20 ноем. 1976, с. 2.
Свободното време и естетическата активност [при музикалното възпитание на младежта]. // В е ч. н о в и н и, № 7439, 12 ян. 1976.
Слав Кожухаров и …
Мисли за Варненско лято` 76. // М у з. х о р и з о н т и, 1976, № 8, с. 93-100.
Слав Кожухаров и …
Симфонични концерти. / Софийски музикални седмици. 1976 г./. // М у з. х о р и з о н т и, 1976, № 8, с. 23-33.
Хубави намерения, но … Впечатления от спектакъла “Виенска кръв” [от Й. Щраус във Варненската опера]. // Н а р. д е л о (Варна), № 3, 4 ян. 1976.
Художествена и социална задача. [Втори фестивал на полит. песен “Ален мак”]. // П у л с, № 22, 26 ост.1976, с. 9.

1977 г.
Студии и статии

Аспарух Лешников. // Б ъ л г. м у з и к а, 1977, № 8, с. 64-66.
Естрадното потребление и механизмите на модата. // Б ъ л г. м у з и к а, 1977, № 10, с. 17-22.
Превъплъщение на [музикалния] форклор във връзка с проблема за националното. // Б ъ л г. м у з и к а 1977, № 5, с. 16-23
Проблемът “Електронна музика”. // Б ъ л г. м у з и к а, 1977, № 3, с. 29-32.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Брачната полица [едноактна опера от Дж. Росини във Варненската народна опера]. // Н а р. д е л о (Варна), № 269, 29 дек. 1977.
Владимир Желязков. // М у з. х о р и з о н т и, 1977, № 8, с. 90-93.
Васил Чернаев. // М у з. х о р и з о н т и, 1977,№ 8, с.107-111.
Думата на критиците. [трети фестивал на политическата песен “Ален мак”]. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1977, № 12, с. 5-13.
Еленово царство [опера от Константин Илиев постановка в Русенската опера]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1977, № 2, с. 48-51.
Емил Димитров и Бисер Киров. // Б ъ л г. м у з и к а, 1977, № 1, с. 63-65
За укрепване движението “Ален мак”. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1977, № 12, с. 6-8.
Из миналото на българския забавен жанр. // М у з. х о р и з о н т и, 1977, № 7.
Изпълнителските средства при естрадната музика – интерпретация или щампа? // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1977, № 6, с. 22-23.
Кирил Цибулка. // Б ъ л г. м у з и к а, 1977, № 5, с. 63-64.
Песента на политическата и гражданската активност. // Н а ш а р о д и н а, 1977, № 1, с. 11-13.
Песента щафета на борбата.[Трети фестивал на политическата песен “Ален мак”]. // Н а р. к у л т у р а, № 42, 14 окт. 1977, с. 5.
Талантът на Аспарух Лешников – пример за младите. // Б Т А П а р а л е л и, 1977, № 39.
Тоника. // С л а в я н и, 1977, № 6, с. 41.
Характерна проява в изграждането на зрялото социалистическо общество. // Б ъ л г. м у з и к а, 1977, № 5, с. 8-10.

1978 г.
Студии и статии

За композитора Тончо Русев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1978, № 10, с. 7-13.
Политическата песен [културно участие, социална активност, движението “Ален мак” и проблемът за певческата група]. // П р о б л е м и н а к у л т у р а т а, 1978, № 2, с. 79-94.
Потреблението на естрадата и естетическотовъзпитание. // В: С о ц и о л о г и ч е с к и аспекти на естетическото възпитание. С., 1980.
Социологически конкретизации на естрадното потребление. // В: Б ъ л г. музикознание, 4, С., 1978, с. 195-215.
Структурно-систематичен анализ на естрадата като социокултурно явление. // М у з. х о р и з о н т и , 1978, № 6, с. 134-150; № 7-8, с. 149-169.
Тенденции и автори. Някои мисли върху българската естрадна песен от средата на 70-те години. // Б ъ л г. м у з и к а, 1978, № 1, с. 11-16.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Балкантон: естрадна музика, джаз и политическа песен. // Б ъ л г. м у з и к а, 1978, № 2, с. 76-79
Български забавни песни. // Б ъ л г. м у з и к а, 1989, № 5, с. 36-39.
Българският джаз: за втори път успешен преглед. // Н а р. к у л т у р а, № 47, 24 ноем. 1978, с. 5.
Вярвам, че спектакълът [Цар Калоян] ще бъде търсен. // Н а р. д е л о (Варна), № 125, 4 авг. 1978.
Дни на Москва в София. // М у з. х о р и з о н т и, 1978, № 5, с. 13-16.
Естетическото възпитание и младежта. Двустранен симпозиум в Пловдив, 5 – 10 дек. 1977 г. // П р о б л е м и н а к у л т у р а т а, 1978, № 1, с. 99-107.
Естрадата като социална институция. // М у з. х о р и з о н т и, 1978, № 6-7.
Из оперните и концертните зали. // Н а р. к у л т у р а, № 11, 17 март. 1978, с. 4; № 14, 7 апр. 1978, с. 5; № 28, 14 юли 1978, с. 5; № 39, 29 септ. 1978, с.5.
Камерни концерти и рецитали. // Н а р. к у л т у р а, № 22, 2 юни 1978, с. 5.
Камерни вечери и концертни рецитали. Софийски музикални седмици [`78]. // Н а р. к у л т у р а, № 24, 16 юни 1978, с. 5-6.; № 25, 23 юни 1978, с. 2
Масовите жанрове. Нова българска музика. // Н а р. к у л т у р а, № 6, 10 февр. 1978, с.7.
Музикални събития [през дните на съветската култура у нас]. // Н а р. к у л т у р а, № 44, 3 ноем. 1978, с. 5.
Против ведомствената инерция, за дръзновение и у възпитаващите. // Б ъ л г. м у з и к а, 1978, № 7, с. 8-9.
С “Балкантон” ли свършват проблемите на българската грамофонна плоча? // М у з. х о р и з о н т и, 1978, № 4, с. 10-17.
Фестивалът [на руската и съветската песен] Альоша [Пловдив 1977]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1978, № 1, с. 59-62.
Цар Калоян [опера от Панчо Владигеров] във Варна. // Б ъ л г. м у з и к а, 1978, № 8, с. 49-50.

1979 г.
Студии и статии

Методологически проблеми при изследването на забавната музика и музикалната естрада като явление в сферата на социалистическата култура. // М у з. х о р и з о н и т и, 1979, № 6, с. 108-120.
Перспективи и проблеми пред детските школи по музика. // М у з. х о р и з о н т и, 1979, № 6, с. 5-9.
Шлагерът. // В: М у з и к а, музика` 79. Музикален алманах. С., 1979, с. 33-42.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Вечери на Владигеровата музика. // Б ъ л г. м у з и к а, 1979, № 5, с. 67.
Из оперните и концертните зали. // Н а р. к у л т у р а, № 10, 9 март 1979; № 17 , 27 апр. 1979, с. 5; № 39, 28 септ. 1979, с. 5.
Когато изборът е затруднен. : Естрадната музика и естетическото възпитание на младежта. // Н а р. м л а д е ж, № 218, 2 ноемвр. 1979.
Концерт на СДФ с Любомир Романски. // М у з. х о р и з о н т и, 1979, № 5, с. 43-45.
Концерти в София. // М у з. х о р и з о н т и, 1979, № 1, с. 15-21.
„Малките” джазови срещи. // П у л с, № 15, 17 юли 1979, с.12.
Методът на Трендафил Миланов и неговият основен принцип: музиката може да се учи само чрез музика. // Н а р. к у л т у р а, № 23, 8 юни 1979, с. 5.
Мисли за естрадата от друга гледна точка. (По повод Златния Орфей 1979). // М у з. х о р и з о н т и., 1979, № 7, с. 49-62.
Музикални празници на дружбата. Казанлък. // М у з. х о р и з о н т и, 1979, № 7, с. 80-84.
Музиканти от чужбина на ноемврийския подиум. // М у з. х о р и з о н т и, 1979, № 1, с. 79-85.
Най-хубавото в Детските музикални школи и за някои проблеми, стоящи пред тях. : Едно мнение. // Н а р. к у л т у р а, № 29, 20 юли 1979, с. 5, 6.
Настана ден голям за песента. [За фестивала в Рига]. // Н а р. к у л т у р а, № 37, 14 септ. 1979, с. 8.
Нещо съществено не достига … “Евгений Онегин” [от П. И. Чайковски] на варненска сцена. // Н а р. д е л о (Варна), № 76, 10 май 1979.
“Оскар” за Златния Орфей. // Н а р. м л а д е ж, № 133, 5 юли 1979.
По повод една прогноза за “катастрофалните последствия” от “пренасищането с българска музика”. // Б ъ л г. м у з и к а, 1979, № 1, с. 38-39.
Пражка пролет`79. // М у з. х о р и з о н т и, 1979, № 7, с. 192-195.
Прояви на студиото. // М у з. х о р и з о н т и, 1979, № 3, с. 42-46.
Реплика за публиката. // М у з. х о р и з о н т и, 1979, № 5, с. 25-26.
Симфонични концерти. // М у з. х о р и з о н т и, 1979, № 7, с. 26-34.
Софийски концерти. // Б ъ л г. м у з и к а, 1979, № 5, с. 72-76.
Стефан Циганчев. // М у з. х о р и з о н т и, 1979, № 4, с. 51-53.
Фонд с непреходно културно значение [фонотеката на Българското радио]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1979, № 1, с. 71-74.
Честит празник филхармоници! // Н а р. к у л т у р а, № 21, 24 май 1979, с. 5
Софийски музикални седмици. // Н а р. к у л т у р а, № 22, 1 юни 1979, с. 5;
№ 5 , 1 февр. 1980, с. 5; № 14, 4 апр. 1980, с. 5; № 20, 16 май 1980, с. 5; № 21 , 22 май 1980, с. 7; № 39, 26 септ. 1980, с.4; № 42, 17 окт. 1980, с. 5.

1980 г.
Студии и статии

За нов подход към българската естрадна музика. // Б ъ л г. м у з и к а, 1980, № 6, с. 12-17.
Прогноза за развитието на художествената самодейност. // И з в. НИИ култ при К-та за култура и БАН. 1980, № 2, с. 53-110.
Потреблението на естрадата и естетическото възпитатие. // В: С о ц и о л о г и ч е с к и аспекти на естетическото възпитание. БАН, С., 1980, с. 135-157.
Участникът в младежкото движение “Ален мак”. Щрихи към социалнопсихологическия портрет на певеца и групата за политически песни. // М у з. х о р и з о н т и, 1980, № 5, с. 6-13.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Варненско лято 80. // Б ъ л г. м у з и к а, 1980, № 8, с. 56-61
Два концерта на СО на БР. // М у з. х о р и з о н т и, 1980, № 4, с. 39-41.
“За да сме потребни”. Политическата песен – среща в Ямбол. // Н а р. к у л т у р а, № 2, 4 ян. 1980, с. 7.
За джаза – със загриженост. След третия преглед на българските джазови оркестри.[Разговор с Л. Денев, П. Петров, М. Цоков, Д. Георгиев]. // П у л с, № 3, 15 ян. 1980, с. 11.
Защитена творческа позиция. // Нар. младеж, № 36, 20 февр. 1980, с. 4.
Из оперните и концертните зали. // Н а р. к у л т у р а, № 1, 1 ян. 1980, с. 5. № 5 1 февр. 1980, с. 5; № 14, 4 апр. 1980, с. 5; № 20, 16 май 1980, с. 5; № 21, 22 май 1980, с. 7; № 39, 26 септ. 1980, с.4; № 42, 17 окт. 1980, с. 5.
Интересни идеи с реално покритие. // М у з. х о р и з о н т и, 1980, № 9, с. 34-37.
Критерият: връзката с живота. // Б ъ л г. м у з и к а, 1980, № 3, с. 43-47.
„Матия Базар” пред нашата публика. // П у л с, № 14, 1 апр. 1980, с. 9.
Петнадесет празнични часа на джаза в годината. [ІV преглед на българските джаз оркестри] // Н а р. к у л т у р а, № 50 , 12 дек. 1980, с. 4
Първият концерт на СО на БРТ. // М у з. х о р и з о н т и, 1980, № 9, с. 20-21.
Радио и музика. // Б ъ л г. м у з и к а, 1980, № 2, с. 27-34.
Рей Чарлз. // М у з. х о р и з о н т и, № 8, с. 31-33.
Срещи с имена от естрадата. [За книгата на В. Грозева]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1980, № 9, с. 51-52.
Февруарски концерти. // Б ъ л г. м у з и к а, 1980, № 4, с. 95-99.
Четири концерта в зала България. // М у з. х о р и з о н т и, 1980, № 2, с. 32-34.
Ценен принос в българската музикална педагогика. [За книгата на Т. Миланов. “Към нови основи на музикалното възпитание”]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1980, № 5, с. 64-66.

1981 г.
Студии и статии

Оригиннално преосмисляне на старината [“Болгарски роспев” в обработка]. // М у з. х о р и з о н т и, № 3-4, с. 66-71.
Проблемът за музикално-интонационната среда. Едно мнение по някои дискусионни въпроси. // П р о б л е м и н а к у л т у р а т а, 1981, № 1, с. 117-136.
Gondolatok az amatorizmus ket tendenciajarol. Kultura as kozosseg. 1981, N 4. Budapest, 54-62.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

В познати измерения. // Н а р. к у л т у р а, № 7 , 13 февр. 1981, с. 5.
Вечери на китаристката Ливия Сао Маркос и в ансамбъл. // М у з. ж и в о т, 17 юли 1981, № 14, с. 4-5.
Джаз среща”София` 81”. // Н а р. к у л т у р а, № 51, 18 дек. 1981, с. 5.
Един пъстър песенен свят… На фестивал в Сочи. // Н а р. к у л т у р а, № 44, 30 окт. 1981, с. 5.
Естрадната музика и съвременната песен. // Н а р. к у л т у р а, № 2,9 ян. 1981, с. 2.
Жени Абел и Роберто Сидон. // М у з. ж и в о т, № 15, 31 юли 1981.
Кой ще дойде в Провадия. Проблеми на музикалния живот в малкия град. // Н а р. к у л т у р а, № 29, 17 юли1981, с. 5.
Критикувай на адрес: свикване с привидността. Разговаряме по проблемите на политическата песен. // П у л с, 2 юни 1981, с. 9.
Общият език на музиката. // Н а р. к у л т у р а, № 34 , 21 авг. 1981, с. 5.
Расте, но не старее … [Варненско лято]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1981, № 8, с. 74-80.
Рокът – дейност с много неизвестни. // М у з. ж и в о т, № 7, 24 апр. 1981, с. 6; № 8, 8 май 1981, с.7.

1982 г.
Студии и статии

Към същността на явлението „музикално-интонационна среда“. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1982, № 3, с. 45-60; № 4, с. 32-49.
Част втора под загл. Към проблема за същността на явлението „музикално-интонационна среда“.
Художествена самодейност. // В: Б ъ л г а р с к а т а култура пред прага на ХХІ век. /Прогностични възгледи/. // И з в. на ИИН по културата, С., 1982,
On ancient Bulgariаn musik. Cultures. UNESCO. Vol. VIII N 2, 1982

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Варненско лято. // Б ъ л г. м у з и к а, 1982, № 8, с. 69-74
Вашето отношение към музиката. Проф. Кръстьо Горанов пред в. “Музикален живот”. Интервюто взе … // М у з. ж и в о т, № 6, 26 март 1982, с. 2.
Гостуват италиански оперни певци. Силно, многообещаващо начало. // Н а р. к у л т у р а, № 23, 4 юни 1982, с. 5.
Дали е достатъчно? Мисли по повод осемнадесетия “Златен Орфей”. // Н а р. младеж, № 155, 2 юли ,1982.
За 12-ти път Червени песни. // Б ъ л г. м у з и к а, 1982, № 5, с. 105-107.
За някои проблеми в масовите музикални жанрове. // П у л с, № 11, 16 март 1982, с. 9.
Жизнено, с проникновение. : Операта “Симоне Боканегра” от Дж. Верди на варненска сцена. // Н а р. д е л о (Варна), № 23, 11 февр. 1982.
Издателство “Музика”. Нотирани издания и грамофонни плочи с музиката на Александър Райчев. // М у з. ж и в о т, № 9, 7 май 1982, с. 8.
Музикални вечери в столицата. // Б ъ л г. м у з и к а, 1982, № 6, с. 80-85.
Музиката е общуване с хората. Композиторът Симеон Пиронков. // Нар. култура, № 32, 6 август 1982, с. 4.
Нека се множат музикалните потоци. // М у з. ж и в о т, № 6, 26 март 1982, с. 2.
Нова българска музика` 82. // М у з. ж и в о т, № 3, 12 февр. 1982, с. 6.
Празници на самодейността. // Н а р. к у л т у р а, № 51, 17 дек. 1982, с. 4.
Пред прегледа [Нова българска музика]. Впечатления и разговори… // М у з. ж и в о т, № 2, 29 ян. 1982, с. 1, 2
Просто песен. [Тончо Русев на 50 години]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1982, № 4, с. 45-46.
С принос към науката и практиката. // М у з. ж и в о т, № 8, 23 април. 1982, с. 2.
Силен, жизнен спектакъл [Трубадур във Варна]. // М у з. ж и в о т, № 25-26, 24 дек. 1982.
Силно, многообещаващо начало. // Н а р. к у л т у р а, № 23, 4 юни 1982, с. 5.
“Симоне Боканегра” на Варненска сцена. // М у з. ж и в о т, № 3, 12 февр. 1982, с. 7.
Три концерта “БММ”. // Б ъ л г. м у з и к а, 1982, № 2, с. 83-84.

1983 г.
Студии и статии

Майстор на детската песен. : 60 години Петър Ступел. // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 4, с. 45-49
Съвременни параметри на интонационната среда. : Нови методологически подходи към проблема. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1983, № 4, с. 3-18.
Тенденции в развитието на поп- (и рок) музиката и джаза в 70-те и началото на 80-те години. // М у з. х о р и з о н т и, 1983, № 1, с. 96-112.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Възможно ли е промяна [в дискотеките]. // П у л с, № 7, 15 февр. 1983, с. 8.
ХІІ международен шлагерен фестивал – Дрезден` 83. // М у з. ж и в о т, № 21, 21 окт. 1983, с. 6.
Естрадна музика и политическа песен. // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 4, с. 22-26.
Из оперните и концертните зали. // Н а р. к у л т у р а, № 20 ,20 май 1983, с. 7; № 45, 11 ноемв. 1983, с. 5.
Концерт на група “Сигнал”. // М у з. ж и в о т, № 2, 28 ян. 1983, с. 5.
Концерти в София. // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 5, с. 91-94.
Любомир Романски. // М у з. ж и в о т, № 6, 25 март 1983, с. 5.
Музика и телевизия. // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 3, с. 33-34.
Музикални вечери с програма “Христо Ботев”. // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 2, с. 51-57.
Музикални прояви в Кърджали. // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 3, с. 83-85.
Нова българска музика `83. : Съживени и обновени тенденции (детската тема в НБМ` 83). // М у з. х о р и з о н т и, 1983, № 4, с. 8-13.
“Нова българска музика` 83”. : Естрадна програма. // Н а р. к у л т у р а, № 7, 18 февр. 1983, с. 5.
Петър Бояджиев . : По случай 100 години от рождението му. // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 5, с. 96-97.
Празнично естрадно изкуство. : Ленинградският мюзикхол в София. // Н а р. к у л т у р а, № 38, 23 септ. 1983, с. 4.
Програма “Хоризонт” – от 6 до 9… // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 8, с. 61-63.
Разговор “Музиката и телевизията” с участието на … // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 3, с. 47-49.
Рок-музиката.[Отзив за книгата на В. Зандер]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 1, с. 75-78.
ФСБ – първи концерт извън студиото. // М у з. ж и в о т, № 3, 11 февр. 1983, с. 7.
Ярък, обаятелен талант [Минчо Минчев]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1983, № 3, с. 72-74.

1984 г.
Студии и статии

Естрадномузикалното зрелище в аспекта на изкуството и на социализацията. // В: И з к у с т в о т о и социализацията на личността. БАН, С., 1984, с. 186-197.
Естрадномузикално шоу: развлекателно изкуство или развлечение без изкуство? // М у з. х о р и з о н т и, 1984, № 5, с. 88-97.
Основните моменти в развитието на новата българска музикална естрада и джаз (1944-1984). // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1984, № 4, с. 68-78.
Симфонична, инструментална, ораториална и хорова музика: (24 май-6 юни). // М у з. х о р и з о н т и, 1984, № 8, с. 26-31.
Социология на естрадата. : Забавна музика и музикална естрада: методологически проблеми. // С о ц и о л о г и ч е с к и п р о б л е м и, 1984, № 3, с. 99.
Талантът и неговото квалифициране. // В: П р о б л е м и на образованието по изкуството и културата. С., 1984, 4.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Българска камерна музика. // М у з. ж и в о т, № 25, 14 дек. 1984, с.7.
Варненско лято` 84. // М у з. х о р и з о н т и, 1984, № 8, с. 65-71.
Варненско лято. Фестивални събития. // М у з. ж и в о т, № 16, 27 юли
Взаимодействието между изкуствата. : Зрелище, възпитание, теория. [Колоквиум в Берлин]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1984, № 2, с. 107-109.
Виктор Райчев. : Анкета. // Б ъ л г. м у з и к а, 1984, № 4, с. 52-65.
Високохудожествена, актуална музикална естрада. // М у з. ж и в о т, № 20, 5 окт. 1984, с.7.
Възелът “интонационна среда” и неговите нишки: естрадни и неестрадни. // П у л с, № 13, 27 март 1984, с. 8
Дванадесетият … // Н а р. к у л т у р а, № 24, 15 юни 1984, с. 7.
Две премиери на млади творци.[Цветята на малката Ида от Вл. Панчев и Една чанта мечти от Андрей Дренников]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1984, № 6, с. 89-92.
Димитър Вълчев. Анкета. // Б ъ л г. м у з и к а, 1984, № 5, с. 68-77.
За националния облик на българската естрада. // П у л с, № 44, 30 окт. 1984, с. 8.
На естрадния подиум: дългожеланото качество. // Н а р. к у л т у р а, № 38, 21 септ. 1984, с. 4.
Музикално-интонационната среда [Разговор с участието на … ] // Б ъ л г. м у з и к а, 1984, № 4, с. 38 – 41.
Песните “направи сам”. // Н а р. к у л т у р а, № 42, 9 ноемв. 1984, с. 5.
Политическата песен в навечерието на своето … // М у з. ж и в о т, № 3, 10 февр. 1984, с. 8.
Проблемите на българското симфонично изкуство. : VІІІ преглед на симфоничните оркестри. // М у з. ж и в о т, № 10, 4 май 1984, с. 5.
Симфонична, инструментална, ораториална и хорова музика: (24 май-6 юни). // М у з. х о р и з о н т и, 1984,№ 8, с. 26-31.
След десет години. (Мисли за политическата песен). // М у з. ж и в о т, № 13, 15 юни 1984, с. 8.
София, 15 V 1984. Вагнер…. // М у з. ж и в о т, № 11, 18 май 1984, с. 5.
Създателка на клавирната школа (Панка Пелишек на 85 години). // М у з. х о р и з о н т и, 1984, № 5, с. 64-67.
Творби за духов оркестър и хоров ансамбъл. (Нова българска музика`84). // Б ъ л г. м у з и к а, 1984, № 4, с. 26-29.
Тревогите отново се повтарят. : Размисли по повод джаз-срещата Русе` 84. // П у л с, № 48, 27 ноем. 1984, с. 9.

1985 г.
Студии и статии

Аматьорство и жизнена позиция. // П р о б л е м и н а к у л т у р а т а, 1985, № 2, с. 81-89.
Жанрово-стилистически особености на политическата песен. // В: К л у б, творчество, самодейност. Изд. на ЦК на ДКМС, 1985. ДИ Музика, С., 1985.
За разпространяването на музикалните ценности. // М у з. х о р и з о н т и, 1985, № 1, с. 37-43.
Идейно-съдържателни и функционални аспекти на музикалната естрада. // Н о в о в р е м е, 1985, № 2, с. 49-58.
Изкуството от масов, “некласичен” тип. Изд. Ритми, ЦК на ДКМС и ДО Музика, 1985.
Музикална естрада. 1944-1980 Исторически очерк.
Недоразбраната пародия. // В: А л м а н а х Музика, музика 85. С., 1985.
Проблеми на интонационната среда в Странджа Сакар. Сб. доклади на ІV Интердисциплинарен симпозиум
Талантът и неговото квалифициране. Бюлетин Проблеми на образованието по изкуство и култура. С., 1985.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Ах, туй “Загорче” … Родолюбиво движение за музикално възпитание на младежта и децата. // П у л с, № 26, 25 юни 1985, с. 12.
Бели нощи. // Б ъ л г. м у з и к а, 1985, № 7, с. 95
Блус … А подир него и диксиленд, а суинг … та до фюжън. // П у л с, № 18, 30 април 1985, с. 11.
Да опитаме нови решения. : Талантливият творец и учителят по музика – едно желано сътрудничество в бъдеще. // Н а р. м л а д е ж, № 203, 28 авг. 1985.
Да сложим временно точка. // П у л с, № 23, 4 юни 1985, с. 11.
Демократ в действие [Генчо Гайтанджиев]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1985, № 1, с. 55-58.
Джаз в Несебър. // Н а р. к у л т у р а, № 37, 13 септ. 1985, с. 4.
Джаз-среща “София`85”. // П у л с, № 49, 3 дек. 1985, с.11.
Диалози. [Георги Генков – Розмари Стателова]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1985, № 3, с. 18-31.
Едно мнение. : Телевизионна дискотека. // П у л с, № 32, 6 авг. 1985, с.11.
Из концертните и оперни зали. // Н а р. к у л т у р а, № 3, 18 ян. 1985, с. 4.
Мария Ганева. // Б ъ л г. м у з и к а, 1985, № 10, с. 60-62.
Непримиримост към посредствеността. : Фолклорът и съвременните масови художествени дейност. // К о о п. с е л о, № 253, 29 окт. 1985.
Нова българска музика`85. : Да сме задружни и честни.// Н а р. к у л т у р а, № 6, 8 февр. 1985, с. 5.
Посланието на Юпанки. // Н а р. к у л т у р а, № 10, 8 март 1985, с. 8.
Премиери в Благоевград. : Оперите “Омагьосаният” от Б. Спасов и “Телефонът” от Дж. К. Меноти [на сцената на Благоевградската опера]. // П у л с, № 42, 15 окт. 1985, с. 9.
Равносметка. Музиката – с чистотата на традицията, с гласа на съвремието. // Н а р. м л а д е ж, № 290, 10 дек. 1985.
Седмият „Ален мак” – задъхан, пъстрозвучен… // П у л с, № 27, 20 юли 1985, с. 11.
Материала на страницата подготви …
Трудна промяна. // Н а р. к у л т у р а, № 39, 27 септ. 1985, с.1, 4.
Шлагери в Дрезден. // Б ъ л г. м у з и к а, 1985, № 10, с. 99-101
Шоу от класически тип. // Н а р. к у л т у р а, № 35, 30 авг. 1985, с. 6.

1986 г.
Студии и статии

Да опитаме нови решения. // В: М у з и к а т а. С., 1986, с. 30-35.
Естрадата като среда на масово общуване. // В: И з к у с т в о и човешко общуване. С., Изд. на БАН, 1986.
Младежката политическа песен – средство за идейно и естетическо възпитание. // Н о в о в р е м е, 1986, № 8, 74-84.
Музиката в българската телевизия. // Б ъ л г а р с к и ж у р н а л и с т, 1986, № 8, с. 8-13
Музиката по радиото и нейната музикантска критика. // М у з. х о р и з о н т и, 1986, № 2, с. 4-10
Недоразбраната пародия или естетически разногласия по повод някои изяви на Тодор Колев и други актьори. // В: М у з и к а, музика`85. С., Музика, 1986, с. 83-91.
Общителна, съдържателна, национална по облик. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1986, № 3, с. 8-14.
Смесен хор “Морски звуци”. // В: Г л а с о в е т е н а Б ъ л г а р и я. [Сб. Материали за български оперни певци и хорове]. С., 1986, с. 151-155.
“Социологическата сянка” на музикалната едномерност. // К л у б, творчество, самодейност, 1986, № 2, с. 17-20

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Академия по “А” и “Б”. Варненско лято`86. // Н а р. к у л т у р а № , 1 юли 1986, с. 4.
Ако “възпитателят” каже … Музиката в телевизията и радото. // Н а р. к у л т у р а, № 21, 23 май 1986, с. 5.
Актьорска душа в музикантска обвивка [Андрей Дренников]. // П у л с, № 44, 4 ноем. 1986, с. 10
Атанас Бояджиев.: Анкета. // Б ъ л г. м у з и к а, 1986, № 3, с. 3-10.
Варненско лято 86. // Б ъ л г. м у з и к а, 1986, № 8, с. 20-24.
Внушенията на “Варненско лято”. // Н а р. к у л т у р а, № 31, 1 авг. 1986, с. 1, 4.
Далеч от щампата. “Златният Орфей` 86”. // П у л с, № 24, 17 юни 1986, с. 10.
Джаз-фолк в Пловдив. // П у л с, № 22, 3 юни 1986, с. 11.
Диалогът продължава. [Нова българска музика]. // Н а р. к у л т у р а, № 8, 21 февр. 1986, с. 5.
Дискусионни мисли за музиката в радиото. // Б ъ л г. ж у р н а л и с т, 1986, № 3, с. 21-27.
За българското в българската естрада. // Б ъ л г. м у з и к а, 1986, № 8, с. 3-7.
За облика на българската естрада. // П у л с, № 26, 1 юли 1986, с. 11
За откровен диалог с публиката. Музиковедите за проблемите на своята професия.[Млада българска музика`86]. // П у л с, № 48, 2 дек. 1986, с. 9.
За социологическия подход към масовите музикални жанрове със забавен характер. – Социология на изкуството, ????????????
За спецификата на музикалното популяризаторство. // Б ъ л г. м у з и к а, 1986, № 6, с. 36-37.
Естрадна музика.[Грамофини плочи]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1986, № 3, с. 50.
И право хоро, и Моцарт, и фънк . : Музиката в заведенията за обществено хранене. // Н а р. к у л т у р а, № 27, 4 юли 1986, с. 5.
И ще се върнем към добрите традиции. // В: М у з и к а т а. С., 1986, с. 164-165.
Кого декласира статусът? За творчеството в самодейната естрада. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1986, № 3, с. 12-13.
Канарите дето свирят сватбите. // П у л с, № 40, 7 окт. 1986, с. 10.
Кърджали в спомен и наяве. // Б ъ л г. м у з и к а, 1986, № 8, с. 37-40.
Лирата остана в Тракия. : Шести национален конкурс на любителското музикално изкуство”Тракийска лира” – Стара Загора`86. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1986, № 6, с. 32-34.
Музиката в телевизията и радиото. : Ако възпитателят каже… // Н а р. к у л т у р а, № 21, 23 май 1986, с. 5.
Нашенския “фолк”. // Н а р. к у л т у р а, № 34, 22 авг. 1986, с. 1, 5.
Не само атака на успеха. : Българска естрада с национален облик. // М л а д е ж, 1986, № 4, с. 52-53.
Необходимо четиво за популярната музика [за книгата на Ал. Абаджиев ”Майстори на съветската естрада”]. // П у л с, № 13, 1 апр. 1986, с. 11.
Незабравимо! [За концерта на Ал. Палей]. // Н а р. д е л о (Варна), № 142, 15 юли 1986.
Нова българска музика. // Н а р. к у л т у р а, № 8, 21 февр. 1986, с. 5.
Полюси на сполуките. // Н а р. к у л т у р а, № 49, 5 дек. 1986, с. 4.
Провокациите на “Суингъл сингърс”. : Апостроф. // Н а р. к у л т у р а, № 47, 21 ноем. 1986, с. 6.
Пътеки покрай магистралата. // Б ъ л г. м у з и к а, 1986, № 2, с. 52-54.
Робинзон Крузо. [от Ал. Райчев в Старозагорската нар. опера]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1986, № 2, с. 44-45.
Рубрика на скритите страсти. // Н а р. к у л т у р а, № 50, 12 дек. 1986, с. 4.
Сузана Ерова. // Л а д а, 1986, № 10, с. 40
Точки по много показатели. : Младите във “Варненско лято”. // П у л с, № 31, 5 авг. 1986, с. 9 .
Фолкът – стремеж, реалност. // П у л с, № 52, 30 дек. 1986, с. 11.

1987 г.
Студии и статии

Бъдещето на българското [кино] – мюзикъл. // К и н о и з к у с т в о, 1987, № 6, с. 30-48.
Детето и музиката. : Някои общи съображения по проблема на детската музикална практика у нас. // В: Сб. М а т е р и а л и по музикална психология и педагогика. С., 1987, с. 8-19.
За поп- и рок-музиката. // В: С ъ в р е м е н н и проблеми на масовото музикално възпитание. Св. 4, С., 1987, с. 62-94
Към нови методологически постановки при изследването на популярната музика. // М у з. х о р и з о н т и, 1987, № 6, с. 1-9.
Музикалната ни култура и световните процеси. : Популярната музика от практика към теория. // Б ъ л г. м у з и к а, 1988, № 7, с. 52-54.
Попмузиката. // В: С ъ в р е м е н н и проблеми на масовото музикално възпитание. С., 1987, с. 62-94.
Проблеми на интонационната среда. // В: С т р а н д ж е н с к о-сакарски сборник. Т. 4. № 5, Созопол, 1987, с. 340 -345.
Самоизграждане чрез творчество. // Н о в о в р е м е , 1987, №7, с. 91-97.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Благо или проблем? // Ж е н а т а д н е с, 1987, № 11, с. 31.
Голямата борба за младите. : Нещата които не домисляме. // Н а р. к у л т у р а, 1987, № 32, 7 авг. 1987, с. 1-2.
Дръзновението на педагога. : Клавирното творчество на Джорж Гершуин и Самуел Барбър, представено от студентите от класа по пиано на проф. Люба Обретенова. // Н а р. к у л т у р а, № 1, 2 ян. 1987, с. 6.
Критериите. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1987, № 10, с. 16-18.
Къде е музикалната провинция. // Н а р. к у л т у р а, № 12, 20 март 1987, с.1, 4.
Културостроители. : 25 години “Софийски солисти”. // Н а р. к у л т у р а, № 13, 27 март 1987, с. 3.
Лица различни. : Електронната музика и нейните създатели. // П у л с, № 27, 7 юли 1987, с. 11.
Музикалната сряда на телевизията. // Б ъ л г. м у з и к а, 1987, № 10, с. 30-31.
Най-сетне песнопойка. [Разговор с Михаил Белчев по-повод първата му книга]. // П у л с, № 52, 29 дек. 1987, с. 11.
Намереният облик. : Завоеванията на Осмия “Ален мак”. // П у л с, № 40, 6 окт. 1987, с. 11.
Нова българска музика 87. // П у л с, № 9, 3 март 1987, с.10.
Общителност – “Отличен (6)”. : Нова българска музика`87. // П у л с, № 9, 3 март 1987, с.10
Откриване на „сезона” във Видин. // П у л с, № 48, 1 дек. 1987, с.10.
Певецът с китара. : Размисли пред “Ален мак`87”. // П и р и н с к о дело (Благоевград), № 205, 29 авг. 1987, с. 1-2
По пътищата на движението. Клуб „Ален мак”. // П у л с, № 18, 3 май 1987, с.10.
Предизвикателство към себе си. : Милена Моллова – цикъл от девет концерта “32 сонати от Бетовен”. // Н а р. к у л т у р а, № 34, 21 авг. 1987, с. 6.
При 100 оркестъра и 100 кларнета ще ви позная.[За оркестър Хоро] // П у л с, № 41, 13 окт. 1987, с. 10.
Резерви има. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1987, № 12, с. 6.
Торта върху топлийка. “Ален мак” – движението или фестивалът? // Н а р. к у л т у р а, № 4, 23 ян. 1987, с. 2.
“Юнона и Авос” [рокопера по поемата на Андрей Вознесенски “Авос”]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1987, № 8, с. 47-48.
Die populаеre Musik in Bulgarien. Informationen 1987 N 1. Beilage zur Zeitschrift “Unterhaltungskunst”. Berlin. 1987, p. 2-4.

1988 г.
Студии и статии

За музиката в Латинска Америка и за нейните поуки. // И з в. НИИИ култ. при К-та за култура и БАН, 14, 1988, № 1, с. 173-177.
За националното в песните на Тончо Русев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1988, № 5, с. 25-27.
Популярната музика – от практика към теория. // Б ъ л г. м у з и к а, 1988, № 7, с. 52-54.
Самодеецът (Щрихи към портрета на участника в музикалната самодейност). // Б ъ л г. м у з и к о з н., 1988, № 3, с. 76-88.
Социалнопсихологични мотиви на участието в музикалната самодейност. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1988, № 2, с. 99-109.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Академия за седем дни. : Международен музикален фестивал “Варненско лято`88”. // П о л е т (Варна), № 30, 25 юли 1988.
Без смокинов лист. Рокът откровен и дързък. // Н а р. к у л т у р а, № 35, 26 авг. 1988, с. 4.
Браво за шуменското начинание. : Радиоконкурс за младежки популярни песни. // П у л с, № 5, 2 февр. 1988, с.11.
Всеки човек може да се реализира … Проф. Вера Горностаева пред в. Народно дело. Разговора води … // Н а р. д е л о (Варна), № 139, 16 юли 1988, с.14.
Втори новогодишен [музикалин фестивал в столицата]. // Н а р. к у л т у р а, № 1, 1 ян. 1988, с. 1, 4.
Втори новогодишен! “ Звуци, изпълнени с радост… “. // Н а р. к у л т у р а, № 2, 8 ян. 1988, с. 4.
Вход свободен – само за царе. : Берлин – 18-ти фестивал “Червени песни”. // Н а р. к у л т у р а, № 10, 4 март 1988, с. 5.
Делнично. : Какво пеят във Варна. [Клуб Ален мак]. // П у л с, № 44, 11 ноемв. 1988, с.10.
Енергия и талант. : Девети варненски дни “Ален мак` 88”. // П у л с, № 33, 7 юни 1988, с. 10.
Живата вода на младостта. // Н а р. к у л т у р а, № 19, 6 май 1988, с. 2.
Запознайте се: “Д-р Дулитъл”. // П у л с, № 1, 5 ян 1988, с.10.
Импровизации на тема джаз. // Р и т ъ м, 1988, № 1, с. 10-11
Интерпретацията като творчество.[За концерта на А. Кехлибарева и Н. Кръстева]. // Н а р. к у л т у р а, № 14, 1 апр. 1988, с. 4.
Какво да правим? [За фестивала “Червени песни” Берлин]. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1988, № 5, с. 12-13.
Обещания за празник.[Варненско лято`88]. // Н а р. к у л т у р а, № 26, 24 юни 1988, с. 7.
Парченце пареща съдба. : Размисли за фестивала “Червени песни”. Между “психическото разтоварване” и голямото изкуство. // П о л е т (Варна), № 13, 28 март 1988, с. 7.
Поуки от едно наблюдение. : Държавна филхармония – Шумен. // Б ъ л г. м у з и к а, 1988, № 8, с. 43-46.
Прозорец към света. : От фестивал във фестивал. // Н а р. к у л т у р а, № 27, 1 юли 1988, с. 7.
Радостният глас на [групата за политически песни “Ахрида” Кърджали] Девети варненски дни “Ален мак”. // Н о в ж и в о т (Хасково), № 115, 6 юни 1988, с. 3.
Рокът – един млад жанр. // Х у д. с а м о д е й н о с т, 1988, № 8, с. 7-8.
Слънчево и облачно. // Н а р. к у л т у р а, № 30, 22 юли 1988, с. 5.
Традиции и новаторство. : Сузана Ерова джаз – певица. // П у л с, № 22, 31 май 1988, с. 9.
Zenko Minkin. Komponist. // L a d a, 1988, № 2, с. 36-37

1989 г.
Студии и статии

Из историята на забавната музика. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1989, № 4, с. 58-73.
Иди, че измисляй рок-зрелища. Разговор с Розмари С т а т е л о в а и … // В: М у з и к а, музика`89. Муз. алманах. Състав. Ю. Х р и с т о в а и Ел. Д р а г о с т и н о в а. С., 1989, с. 170-176
Леа Иванова и изкуството да очароваш. // В: И в а н о в а, Л. “Би трябвало да имам два живота” С., 1989, с. 9-27.
Ленинградски впечатления. // М у з. х о р и з о н т и, 1989, № 5, с. 96-103.
Ленинградски рокимпресии. // Б ъ л г. м у з и к а, 1989, № 8, с. 66-68.
Мисли за [пианистката] Панка Пелишек. // М у з. х о р и з о н т и, 1989, № 8, с. 43-45.
Музиката в процеса на телевизионната комуникация. // С ъ в р е м е н н а ж у р н а л и с т и к а, 1989, № 1, с. 50-61.
Професионализъм в някои музикални жанрове за масово участие /социологически и психологически аспекти на рока/. // М у з. х о р и з о н т и, 1989, № 12-13, с. 250-259.
Щурците и българският рок. // Б ъ л г. м у з и к а, 1989, № 4, с. 29-32.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Български забавни песни.[Продукцията на Балкантон]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1989, №5, с. 36-39
В орбитата на големите фестивали. [Джаз среща София ‘89].// П у л с, № 44, 31 окт. 1989, с. 9.
Дни на чехословашката култура. [София, септ. 1988 г.]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1980, № 1, с. 34-36.
Естрада – всичко се случва! Когато самодейците пеят и свирят. // Н а р. к у л т у р а, № 30, 21 юли 1989, с. 5.
Колко много рок! // В е ч. н о в и н и, № 159, 7 авг. 1989, с. 4.
Кристиян Бояджиев. // Л а д а, 1989, № 7, с. 40
Музика от долните етажи. // П о л е т (Варна), № 2, 9-15 ян. 1989, с. 4
Неравнодушието на музите. : Национален джаз форум “Стара Загора” [1989]. // Н а р. к у л т у р а, № 45, 10 ноем. 1989, с. 6.
Покана за игра. : Дитер де ла Мот свири и пее свои творби. // П у л с, № 3, 17 ян. 1989, с. 9.
Пулс – ускорен и спокоен. “Варненско лято` 89”. // Н а р. к у л т у р а, № 29, 14 юли 1989, с. 6.
Развива ли се пианизмът? [Разговор с н. а. на РСФСР Вера Горностаева]. // М у з. х о р и з о н т и, 1989, № 3, с. 106-112.
Рок и поп край Дунава. [Втора видинска нац. среща ]. // Н а р. к у л т у р а, № 28, 7 юли 1989, с.1, 4.
Рокверсии. Ленинградски размишления с Всеволод Гакел от “Аквариум”. // П у л с, № 15, 11 апр. 1989, с. 11.
Русенската „нова вълна”. : Конкурс за самодейни музикални естрадни колективи, индивидуални изпълнители и авторска песен. // П у л с, № 20, 16 май 1989., с. 11.
Талант и реализация. [За Георги Минчев]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1989, № 1, с. 49-51.
Фестивалът [“Варненско лято` 89]свърши, фестивалът продължава. // Н а р. к у л т у р а, № 31, 28 юли 1989, с.1,6.
Хубаво, истинско, много младежко. : След дните на младежкото политическо изкуство “Земя на труд и песни”. // П у л с, № 1, 3 ян. 1989, с. 2.

1990 г.
Студии и статии

За социологическия подход към масовите музикални жанрове със забавен характер. // Б ъ л г. м у з и к о з н., 1990, № 4, с. 78-93.
Специфика на плурализма в сферата на художествената култура и обмена на художествените ценности. // Д в и ж е н и е т о на художествените ценности в съвременния свят. Сб. материали. С., 1990, с. 40-44.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Балкантон естрада 89. // Б ъ л г. м у з и к а, 1990, № 5, с. 38-40
В “Балкантон”: злато, платина и диаманти. // Б ъ л г. м у з и к а, 1990, № 6, 36-39.
В Несебър – смяна на поколенията: Любителски роксъстави. // П у л с, № 26, 26 юни 1990, с.11.
Класика и джаз из под пръстите [ на Илия Фортунов]. // С в о б о д е н н а р о д, № 88, 17 авг. 1990, с. 4.
Музиката от вчера и днес – музика за утре. [Интервю с …]. // Б ъ л г. м у з и к а, 1990, № 3, с. 7-14.
Най-хубавата песен на „Д-р Дулитъл”. Четвърти радиоконкурс на РРС – Шумен, Нови пазар. // П у л с, № 3, 16 ян. 1990, с.11.
Наставникът и неговите гении. : Или съществува ли “априлско поколение” [Разговор с …]. // К у л т у р а, № 43, 26 окт. 1990, с. 4
Нещо повече за музиката, наречена “Балканско кънтри”. Лепа Брена [Фахрета Яхич], сладки грех и … кеф. // С в о б о д е н н а р о д, № 60, 11 юли 1990
От Бах до “Бийтълс”. Музикалните следобеди на Юлия Христова. // С в о б о д е н н а р о д, № 169, 11 дек. 1990.
Панка Пелишек. / 29.V.1899-17.І.1990 г./ // М у з. х о р и з о н т и, 1990, № 4, с. 50-52.
“Пей ми песен за любов”. // Л а д а, 1990, № 6, с. 25.
Плодотворно сътрудничество при решаването на общите проблеми. Разговор с П. Шпан. // М у з. х о р и з о н т и, 1990, № 6, с. 31-34.
Рецитали (Софийски музикални седмици`90). // М у з. х о р и з о н т и, 1990, № 7, с. 5-10.
Рефлексии (Майстори на изпълнителското изкуство и педагогика: за себе си, за музикага, за живота …). – Интервю с … // М у з. х о р и з о н т и, 1990, № 2, с. 7-28.
Рок и демокрация. // К у л т у р а, № 20, 18 май 1990, с. 1, 5.
Трите лица на рока. // Ч и т а л и щ е, 1990, № 1, с.16.
Ще трябва ли да се гмурнем. [Популярната музика по света]. // К у л т у р а, № 27, 6 юли 1990, с. 6.

1991 г.
Студии и статии

Рок за оцеляване. // М у з. х о р и з о н т и, 1991, № 7-8, с. 36-46

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Благотворителен концерт на Райна Кабаиванска. // М у з. х о р и з о н т и, 1991, № 9-10, с. 53-55.
Васил Арнаудов е музикантът на 1991. // Д е м о к р а ц и я, № 18, 22 ян. 1991, с. 4.
Да // К у л т у р а, № 15, 12 апр. 1991, с. 4.
Да нарисуваш. // К у л т у р а, № 19, 10 май 1991, с. 6.
Конкуренция с Елвис. // К у л т у р а, № 11, 15 март 1991, с. 8.
Необичайности. // К у л т у р а, № 51, 20 дек. 1991, с. 7.
Отзиви за сезона [1991/92] в София. // М у з. х о р и з о н т и, 1991, № 9-10, с. 34-40
Пети новогодишен музикален фестивал /в София/. // М у з. х о р и з о н т и, 1991, № 1, с. 17-22.
Предколедни концерти. // К у л т у р а, № 50, 13 дек. 1991, с. 7.
Разпадането като градеж. [Проблеми на разпространението на забавна музика у нас.] // К у л т у р а, № 13, 29 март 1991, с. 6.
Разградил Жельо системата. // К у л т у р а, № 20, 17 май 1991, с. 1, 5.
Рокът дърпаше за опашката. // С о ф и я, 1991, № 4, с. 18-20.
С малко помощ от приятели. Шейсет и петото Варненско лято. // К у л т у р а, № 27, 5 юли 1991, с. 2.
Светла Аркадия в тъмна София.[За кризата в музикалния живот] // Б у к в а т а Ъ, № 5, ноем. 1991, с. 4.
French Music& Debussy, Ravel, Honegger, Annotation, Gega, CD 110, 1991
Popular music studies. // К у л т у р а, № 43, 25 окт. 1991.

1992 г.
Студии и статии

Мечта наречена Софийска филхармония. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 6, с. 3-15
Музиката спасение от трудностите. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 4, с. 3-10.
Опит за преодоляване на отрицателната парадигама в познанието за забавното. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1992, № 1, с. 3-24.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Българският модел. : На private music. // К у л т у р а, № 18, 1 май 1992, с. 1.??????
… във Варна. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 9-10, с. 16-19.
… във Велико Търново. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 9-10, с. 31-34.
Варненско лято`92. // М у з. х о р и з о н и т и, 1992, № 7-8, с. 34-44.
Глад за екзотика.[За музикалния живот в Холандия] // К у л т у р а, № 10, 6 март 1992, с. 6.
“Да” “да” “да”. // К у л т у р а, № 15, 10 април 1992.
Два априлски концерта на Софийската филхармония. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 5, с. 7-9.
Два Моцартови концерта. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 2, с. 27-29.
Ден без музика: обърканост и нападки на ХІІІ конгрес на Съюза на музикалните и танцови дейци // Д е м о к р а ц и я, № 113, 13 май 1992.
Една българска гледна точка. Конференция в Прага за централно- и източноевропейската популярна музика. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 9-10, с. 129-130.
Нашата музика звучи тържествено, романтично, скръбно. // Д е м о к р а ц и я, № 128, 30 май 1992, с. 4.
Нов симфоничен оркестър и неговият премиерен концерт. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 3, с. 20-24.
Нов симфоничен оркестър. Новият сезон в София. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 9-10, с. 5-7.
Новият сезон във Велико Търново. // М у з. х о р и з о н т и , 1992, № 9-10, с. 31-34.
Новият сезон във Варна. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 9-10, с. 16-19.
Носталгичен валс край мавзолея. // К у л т у р а, № 21, 22 май 1992, с. 1.
Операта – сумарно изкуство с много силно въздействие. Разговор на … с Асен Найденов. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 1, с. 3-10
Отново среща на Елба. : Любов към врага. // К у л т у р а, № 48, 27 ноев. 1992, с. 4-5.
Рецензии, изсвирени на пиано. // Д е м о к р а ц и я, № 24, 29 ян. 1992, с. 4.
Рокмузиката е музика на управляващите. // П о л е т (Варна), № 46, 23-29 ноем. 1992, с. 4
Седемнайсетгодишна ученичка изпълни Бах. // Д е м о к р а ц и я, № 301, 18 дек. 1992, с. 4.
Смей се палячо! Плачи Шаляпин! // К у л т у р а, № 41,9 окт. 1992, с. 2.
Софийската филхармония с гости от Южна Корея. // М у з. х о р и з о н т и, 1992, № 6, с. 33-36.
Тече тежкарско и скучновато “Варненско лято”. // Д е м о к р а ц и я, № 154, 30 юни 1992, с. 5.
Търново търси тенори… // К у л т у р а, № 42, 16 окт. 1992
Усмивки от старите ленти. // Д е м о к р а ц и я, № 196, 18 авг. 1992, с. 5
Trespassers. № 32, 7 авг. 1992

1993 г.
Студии и статии

Феноменът Нов симфоничен оркестър: жизнена структура на художествената култура в Източна Европа. // С т а н д а р т, № 29, 12 март 1993, с. 1, 8, 9.
Aspekte des Europaеisierungsprozesses in Bulgaria. – in Kulturelle Modernisierung in Europa. Hagen, 1993, 131-135.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Амбиции, открития, спокойни води … [Софийски музикални седмици]. // К у л т у р а, № 24, 11 юни 1993, с. 4.
Ансамбъл “Филип Кутев”. В цялото днешно мъчително пренареждане…” // К у л т у р а, № 49, 3 дек. 1993, с. 7.
В сградата е поставена бомба … [Първи регионален празник на местния турски фолклор – Кърджали` 93]. // К у л т у р а, № 17, 23 април 1993, с. 4.
Варна. // К у л т у р а, № 39, 20 авг. 1993.
Варненско лято` 93. Не можеш да строиш къща без стотинка в джоба. // С т а н д а р т, № 304, 9 юли 1993, с. ІV
Германия – контрасти: / в културния живот/. // К у л т у р а, № 12, 19 март 1993, с. 3.
До Калифорния и обратно. Впечатления от Международната асоциация за изследване на популярната музика. // К у л т у р а, № 32, 6 авг. 1993, с. 6.
[Играта с перли] След като … [За вестникарското пространство в културата.]. // К у л т у р а, № 24, 11 юни 1993, с. 7.
Има две “лекарства”. // К у л т у р а, № 20, 14 май 1993, с. 7.
Касетъчните албуми. // К у л т у р а, № 21, 21 май 1993, с. 7.
Концерти в зала България. // М у з. х о р и з о н т и, 1993, № 7-8, с. 23-27.
Концерти на Софийската филхармония. // М у з. х о р и з о н т и, 1993, № 3, с. 12-14.
Копнеж по Изтока и обратно. // К у л т у р а, № 48, 267 ноем. 1993, с. 4.
Матине на радиосимфониците. // М у з. х о р и з о н т и, 1993, № 3, с. 19-20
Мисли за промяната. Розмари С т а т е л о в а разговаря със Симеон П и р о н к о в. // М у з. х о р и з о н т и, 1993, № 1-2, с. 3-1 1.
Охридско лято и държавата. // К у л т у р а, № 43, 20 окт. 1993
Проблеми на финансирането и кадровата политика на музикалните институции. // М у з. х о р и з о н т и, 1993, № 3, с. 3-7.
С големия хор в Япония. // К у л т у р а, № 22, 28 май 1993.
С Голямо хоро [от П. Владигеров оп 27, № 3] в Япония. // К у л т у р а, № 22, 28 май 1993, с. 2.
След като. // К у л т у р а, № 24, 11 юни 1993
RTM: der erste private Medienzwerg Bulgariens. – Berliner Musikarchiv, 1993, R 1 LA
Festino. // К у л т у р а, № 11, 12 март 1993.

1994 г.
Студии и статии

Оркестър и власт. Професионалният духов оркестър – първа българска модерна музикална институция. // М у з. х о р и з о н т и, 1994, № 9, с. 3-7 .

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Ангел тълкува Джендема… // Стандарт АРТ. № 75, 11 февр. 1994, с. 19, 21;
Ангел пак тълкува “Джендемите”. // Стандарт АРТ, № 78, 11 март 1994, с. 21, 23.
Варненско лято` 94. : Мисля, че промяната започва да се долавя – Изтокът и Западът се срещат работно на фестивално равнище. // К у л т у р а, № 27-28, 15 юли 1994, с. 2.
Златният Орфей + делено на за и против. // К у л т у р а, № 24, 17 юни 1994, с. 2.
Какво може да направи Съюзът за вас, ако Вие не сте в него? Разговор на … с председатела на СБМТД г-н Драгомир Ненов. // М у з. х о р и з о н т и, 1994, № 4-5, с. 3-8.
Кой не е опитвал зъбите си върху Уестсайдката история. // Д е м о к р а ц и я, № 41, 18 февр. 1994, с. 2.
Музикален поздрав за Трифон Силяновски (по случай 70-годишнината му). // М у з. х о р и з о н т и, 1994, № 2-3, с. 12-14.
„Небесната Аида” : музиковедката за първата оперна изява на летния сезон [във Варна]. // Н а р. д е л о (Варна), № 159, 13 юли 1994.
Отвличане от сарая – про Хелвеция и за България [За постановката … на сцената на ДМТ]. // Д е м о к р а ц и я, № 262, 14 ноем. 1994, с.8.
Сезон да мине, друг да дойде. [За творческата дейност на Варненската филхармония]. // Д е м о к р а ц и я, № 104, 11 май 1994, с. 6.
Те са като форшпан. [За концертните цикли на Софийската филхармония]. // К у л т у р а, № 9, 4 март 1994.
Това тук [отзив за спектакъла на Йорданка Христова “Обич”]. // К у л т у р а, № 4, 28 ян. 1994
Трифон Силяновски – първи камерен концерт (манускрипти), . // М у з. х о р и з о н т и, 1994, № 4-5, с. 36-38.
Участие на Софийската филхармония в “Първата седмица на Италия в България”. // М у з. х о р и з о н т и, 1994, № 6-7, с. 38-39.
Ябълката на раздора. [Довод в защита на Варненско лято]. // К у л т у р а, № 9, 4 март 1994, с. 2.

1995 г.
Студии и статии

658. Динамика в развитието на популярните жанрове в България в първата половина на 90-те години. // Б ъ л г . м у з и к о з н., 1995, № 2, с. 59-86.
659. Страстите на една музика (По проблема за етническата идентичност в популярната музика). // Б ъ л г. ф о л к л о р, 1995, № 5, с. 42-56

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Веднъж в годината княз Орлов вдига наздравица : Завършва новогодишният фестивал. // К о н т и н е н т , № 6, 7-8 ян. 1995, с. 6.
Версии за музиканството. // К у л т у р а, № 20, 19 май 1995, с. 5.
За Националната опера – проблемно…в разговор с Христина Ангелакова. // М у з. х о р и з о н т и, 1995, № 1, с. 3-8.
Ивелина Балчева. Естетическа позиция във фолка. // Д е м о к р а ц и я, № 43, 20 февр. 1995, с.8.
Какво бихте казали за международен хоров конкурс с 21 участващи колективи, измежду които 13 са от Русия, Украина, Молдова и Латвия. // К у л т у р а, № 23, 9 юни 1995, с. 3.
Кандид или да си копаем градинката. // Л и т. ф о р у м, № 11, 15-21 март 1995, с. 2.
Международен музикален фестивал “Варненско лято”`95; Динамика и многожанровост. // М у з. х о р и з о н т и, 1995, № 8-9, с. 3-8.
Новата музика е моята музика. [Разговор с Зигуне фон Остен]. // К у л т у р а, № 37, 15 септ. 1995, с. 6.
Последната си пиеса [за китара „Ван Гог”] Илия Фортунов написа за една нощ. // К о н т и н е н т, № 252, 27 окт. 1995, с. 26.
След толкова много скандали “Златният Орфей” се възражда в годината на своя юбилей. // М у з и к а. В ч е р а. Д н е с., 1995, № 2, с. 51-54.
Чудовищата на българския рап. // К у л т у р а, № 23, 9 ноемв. 1995, с. 8.

1996 г.
Студии и статии

Средновековни мотиви в някои музикално-зрелищни форми на съвременната популярна култура в България. // В: П р а з н и ц и и зрелища в Европейската културна традиция през Средновековието и Възраждането. Мат. от Межд. научна среща посв. на 70 год. от Варненския муз. фестивал. Варна. 1-2 юни 1995.С., 1996, с. 208-214.
Ценностно-смислови аспекти на популярната музика в България. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1996, № 2, с. 64-91.
Чалгата като продукт на етнокултурен контакт. // В: П р о б л е м и на социолингвистиката. Т. 5, 1996.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Бургас блус Фест 96. // К у л т у р а, № 35, 30 авг. 1996, с. 1.
Илия Фортунов. // К у л т у р а, № 51-52, 20 дек. 1996, с. 3.
Пиршествата на Пина Бауш и Мишел Пласон [За музикалния живот в Германия]. // К у л т у р а, № 43, 25 окт. 1996, с. 12
Получила през 1993 …[За композицията на Владимир Джамбазов “Сътворението на света”]. // К у л т у р а, № 17, 1996.
Различни, но заедно.[За източнородопския преглед в Ардино]. // К у л т у р а, № 24, 14 юни 1996, с. 6
Севилският бръснар: фойерверк в операта. // Д е м о к р а ц и я, № 97, 24 апр. 1996, с. 10.
След четиридесет години Гяуров пак е Гяуров. // Д е м о к р а ц и я, № 78, 1 апр. 1996, с. 8.
Софийски музикални седмици. // К у л т у р а, № 27, 20 юни 1996, с. 3.
Усмивката на ход.[За постановката на „Страната на усмивките” от Лехар на сцената на ДМТ]. // К у л т у р а, № 47, 22 ноемв. 1996, с. 4.

1997 г.
Студии и статии

Анита Кристи: фолклорни и интерпретативни версии за личността и творчеството на една циганска певица. // Б ъ л г. е т н о л о г и я, 1997, № 3-4, 80-92.
Буда на Превала. // К у л т у р а, № 34, 29 авг. 1997, с. 1.
Дефинирането на популярната музика като процес и структура. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1997, № 4, 37-54.
Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Песента на мумията. [За постановката на операта „Аида” на площад Ал. Батенберг]. // К у л т у р а, № 27, 11 юли 1997, с. 5.
Първи балкански фестивал за турски фолклор – Кърджали `97. // К у л т у р а, № 27, 11 юли 1997, с. 2.
[100 години от рождението на музиканта Найден Найденов]. // К у л т у р а, № 45, 14 ноемв. 1997, с. 3.
Театрална критика с мирис на нафта. // К у л т у р а, № 11, 14 март 1997, с. 4.

1998 г.
Студии и статии

Данс музика: към проблема за дефиниране на явлението. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1998, № 4, с. 13-32.
Sociocultural and Geopolitical Tensions Expressed Through Identification with Regional Balkan Music and Its Local Variants. // In Music on Show: Issues of Performance University of Tampere, Printed 1998, , p. 298-301.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Варненско лято` 98. // К у л т у р а , № 26, 3 юли 1998, с. 3.
Дони – поглед отстрани. // К у л т у р а, № 30, 31 юли 1998, с. 9.
Започна музикалното Варненско лято. // К у л т у р а, № 25, 26 юни 1998, с. 2.
Златният Орфей завинаги? // К у л т у р а, № 36, 11 септ. 1998, с. 1.
Медии и (поп)фолк. // Ч е т в ъ р т а т а в л а с т, 1998, № 3, с. 56-60.
Много музика, но не само „на кило”.[Великата неизвестна от Ф. фон Супе на сцената на ДМТ]. // Д е м о к р а ц и я, № 160, 19 юни 1998, с. 10,
Опера на площада. За умението да повториш успеха. [Отзив за постановката на операта „Цар Калоян” на площад Ал. Батенберг]. // Д е м о к р а ц и я, № 193. 22 юли 1998, с.12.
Охридското лято и държавата. // К у л т у р а, № 43, 30 окт. 1998, с. 6.
Фолкът и академичният дискурс. // К у л т у р а, № 37, 18 септ. 1998, с. 6.
“Хелоу Доли” е хитът на сезона на ДМТ. // Д е м о к р а ц и я, № 98, с. 16.

1999 г.
Студии и статии

Преподаването на музикално изкуство в специалността културознание. Днешната проблемна ситуация в светлината на един исторически паралел. “Дебати” /Варна, издание на Варненския свободен университет/, 1999, № 1, с. 20-24
Поулярна музика и идентичност… (Популярната музика в България през 90-те : с гръб към запада с лице към изтока…). // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1999, № 2, с. 83-85.
Фестивалното в днешните фестивали. // В: П р а з н и ц и и зрелища в съвременната европейска култура. Варна, 1999, с. 63-69
Фолкът: към същността на явлението и неговото дефиниране. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1999, № 1, с. 5 – 44.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Варненско лято. Началото. // К у л т у р а, № 25, 25 юни. 1999, с. 2.
Душата плаче… песен излиза. // К у л т у р а, № 29, 16 юли 1999, с. 4.
Иван Лечев като енигма. // М у з и к а. Вчера. Днес., 1999, № 4, 58-59.
Мислещият човек няма кумири. Интервю на … // Ч е р н о м о р е ( Варна), 25 юни 1999, с. 6.
Мюзикъл по Жан Ануи. // К у л т у р а, № 15, 16 апр. 1999.
Откритие` 99. Международен поп фестивал във Варна. // К у л т у р а, № 14, 9 апр. 1999, с. 12.
С високия стандарт на изкуството не се свиква.[Разговор с Ел. Дърварова]. // К у л т у р а, № 41, 15 окт. 1999, с.7
Харманли – пак поети, пак с китари. // К у л т у р а, № 47, 26 ноемв. 1999, с. 2.
Шубертово. // К у л т у р а, № 10, 10 март 1995, с. 1.

2000 г.
Студии и статии

Антропология на етнопопмузиката. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е , 2000, № 4, с. 51-86
Състоянието „преход” в музикалната култура на България в края на ХХ век: проблемът за осмислянето. // В: М е ж д у н а р о д е н музикален фестивал „Мартенски музикални дни” – конференции, 1999-2000, изд. Община Русе,[2001] с. 131-135.
Опит за осмисляне на чешкия принос към българската култура в края на XIX и началото на ХХ в., или Чехите в България: защо? // „К у л т у р н а т а интеграция между чехи и българи в европейската традиция”. Сб. материали от Седмата лятна научна среща Варна`99. София, 2000. с. 33-41

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Liedermacher, Folk und Politik in Bulgarien In: „Immer wieder waechst das Gras.“ Festival des politischen Liedes, Berlin, 2000. Vortraege und Protokole. Изд. Lied u. Soziale Bewegung e.V., Berlin, 17-20.
Не наричайте чалгата “копеле”. Коректният термин е „балканско кънтри” – български фюжън като локален представител на т. нар world music – 24 часа, № 3, 6 ян. 2000, с. 14.
Фестивал за три гроша: „Червени песни” отново в Берлин. // К у л т у р а, № 16, 28 апр. 2000, с. 7.

2001 г.
Студии и статии

Миналото на българския забавен жанр. // В: 100 [сто] години професионален музикален съюз в България. С., 2001, с. 85-91.
М у з. х о р и з о н т и извънреден брой за 2001 г.
Размисли за музиката. // Д е м о к р а т и ч е с к и п р е г л е д, лято ,2001, с. 503 – 522.
Органон на етнопопмузиката в България. // В: Димов, Венцислав. Етнопопбумът. 2001 Издава Б ъ л г а р с к о м у з и к о з н а н и е: изследвания, № 4-5.
Ромско участие в продуцирането на локална популярна музика в България днес: етномузикологичният подход. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2001, № 2, с. 67-72.
Християнската идея и едно нейно песенно въплъщение: отражението в популярната музика. // В: Х р и с т и я н с к а т а идея в историята и културата на Европа. Сб. материали от Осмата лятна научна среща, Варна 2000. С., 2001. с. 194 – 198.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Българската музика във Варна [Варненски дни 125 г. От рождението на Добри Христов]. // К у л т у р а, № 6, 16 февр. 2001, с. 3.
Въодушевяващ музикален театър. // М у з и к а viva № 5, апр. 2001, с. 8-9.
Откритие – водеща институция на поп музиката във Варна. // М у з и к а v i v a , № 8, май 2001, с. 10-11
Отново “Море и спомени” . // М у з и к а v i v a , № 10-11, юли-август 2001, с. 2002 г.
Студии и статии

Академизмът като норматив. // Б ъ л г . м у з и к о з н а н и е, 2002, № 3, с.7-13.
Реальность и миф в современной популярной музыке Болгарии. // В: Сб. Между обществом и властью: массовые жанры от 20-х к 80-м годам ХХ века, Москва, издательство “Индрик”, 2002, с. 293 – 300.
Смислови хоризонти на съвременната сорбска музикална култура. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2002, № 1, с. 3-36.
Увод от редактора. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2002, № 3, с. 4-6

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Исус Христос супер звезда в hard вариант. // М у з и к а viva , № 4, април 2002, с. 8.
Музика и малцинства. // М у з и к а viva, № 13, септ. 2002, с. 11.
Музиките на България. // З а щ о т о (Пловдив), 2002, № 2, с. 66-72.
Отново “Море и спомени” във Варна. // М у з и к а viva, № 8-9, юни-юли 2002, с.9.

2003 г.
Студии и статии

Bedeutungshorizonte der heutigen sorbischen Musikkultur. “Letopis” (Bautzen, Deutschland) 50 (2003) 1, p. 148 – 164.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Варненско лято 2003. // М у з. х о р и з о н т и, 2003, № 7, с. 5-7.

2004 г.
Студии и статии

Дискусии около етнопопмузиката: проекции и прочити. // Б ъ л г. музикознание, 2004, № 3, с. 86-117.
Мисли по повод на “Варненско лято 2004”. // М у з. х о р и з о н т и, 2004, № 7, с. 4-5.
The Contemporary Sorbian Choral Movement: Horizons of Meaning by Singing Sorbian Songs. In: “Manifold Identities. Studies on Music and Minorities”.Edited by Ursula Hemetek, Gerda Lechleitner, Inna Naroditskaya and Anna Czekanowska, London: Cambridge Scholars Press, 2004, p. 101-108.
Bert Greiner, Kathinka Rebling(Hrsg.): Beitraege zur slawischen Musik in Mitteldeutschland. Verlag Peter Lang, Europaeischer Verlag der Wissenschaften: Frankfurt am Main etc. 2004 (Beitraege zur westslawischen Musikforschung; 3), 125 S. „Letopis“ (Bautzen, Deutschland) 52 (2005) 1, p. 147-152.
Сербите са най-серби, когато пеят на сербски. // В: И з к у с т в о, култура, съвременност – европейски аспекти. Състав. и ред. Румен Потеров, Светлана Христова, Гергана Дянкова). Год. Т. 2 на Югозападен университет “Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата, Благоевград 2004 г., с. 223-226.

2005 г.
Студии и статии

Композиторът Юро Метшк. Опит върху смисъла на музиката. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2005, № 3, с. 7-19.
Разговор с Юро Метшк. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2005, № 3, с. 28-32.
„Сербите са най-серби, когато пеят на сербски” // Е т н о д и а л о г. (Изд. на Обществения съвет на етническите малцинства в Б-я.) , № 12 , Г. V, октомври-декември 2005.
Увод на отговорния редактор. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2005, № 3, с. 3-5.
Фолклоризация и идентичност. : Музикални практики у лужишките серби: вчера и днес // В: П р о б л е м и на българския фолклор. Т. 10, София, 2005, Акад. издат. „Марин Дринов”, с. 289-295.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Варненско лято`2005: импресии // К у л т у р а, № 29, 29 юли 2005, с.5.

2006 г.
Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Варненско лято на 80 години – II част. // К у л т у р а, № 29, 8 септем. 2006, с. 8.

2007 г.
Студии и статии

Лужишкосербско песенно стопанство. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2007, № 2, с. 70-102.
The East Studies the West: The Problematic Dialogue. In: N. Ceribasic and E. Haskell (Eds.), Shared Musics and Minority Identities. Papers from the Third Meeting of the “Music and Minorities” Study Group of the International Council for Traditional Music, Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 2006, с. 351-358.
Komponist Juro Mětšk – wuznam jeho hudźby – “Rozhlad” (Budyšin), 56-3/2006, с. 85-89.
Осемдесетата годишнина на ММФ „Варненско лято” през призмата на спомена/спомнянето. В: К у л т у р а и памет. Материали от 14-ата лятна научна среща Варна 24-25 юни 2006. Изд. Община-Варна, 2006, с. 188-196.
Популярномузикални дейности в България в периода на прехода (след 1989)/ Popular Music in Bulgaria during the Period of Transition (after 1989). В двуезичен (англобългарски) сборник на фондация Прохелвеция Proart/Артпро, София, изд. Алтера, 2007, с. 137-148; с. 119-128.
Музикалният салон: практики в България. // К а ф е н е Европа. Сб.
публикува доклади, изнесени в едноименна конференция от 2006 г., организирана през 2005г. от Институт по балканистика-БАН. С., изд. Дамян Яков”, 2007, с. 30-34.
Фундаментално изследване на музикалния смисъл. [Научна рецензия за труда на Иля Йончев „Музикалният смисъл”]. // К у л т у р а, № 20, 24 май 2007, с.3.
Rurale versus urbane Kultur am Beispiel der sorbischen Musikkultur. In: Internationales Symposium `Stadtkultur: Strategien der Kulturpolitik in Mitteleuropa`. Goerlitz, Germany, 1-2 Oktober 2007, 31-37(in German), 2007 (online)- Adobe Reader: Symposium_Stadtkultur_080123.pdf

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Какво може една лятна академия. // К у л т у р а, № 30, 14 септ. 2007, с. 5.
“D C W B”. (Концерт на групата Dublin City Workingman`s Band за традиционна и популярна ирландска музика). // К у л т у р а, № 4, 2 февр. 2007, с. 3.
Как да й потръгне на градската песен. Семинар в Карлово начерта път, който ще доведе нови сили в стария жанр. // М е с т е н 24 часа (Варна), 25 окт. 2007, с. 20

Текст към компактдиск

Сефарадски песни в аранжимент на Жул Леви. Кабаретни песни от Арнолд Шьонберг. – Т е к с т към компактдиск на Даниела Димова/Жанет Бенун, изд. Gega New, GR 02, 2007.
French Musik. Debussy, Ravel, Honegger. Geda. Текст към компактдиск на Лидия Ошавкова. Изд. Gega. 4 с. На анг.

2008 г.
Студии и статии

За етномузикологията като дефиниция/практика и за някои други подобни. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2008, № 3-4, с. 100-107.
ICTM 39-та световна конференция във Виена 2007. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е 2008, № 1, с. 129-132.
Обучението по музика в общообразователното училище: проблеми и перспективи. (На базата на пример от училищната практика в Сербска Лужица, Германия). // В: М у з и к а, образование, просветителство. Сб. с доклади от едноименна конференция, организирана от Съюза на българските композитори – секция „Музиколози” на 24-25 ноември 2007г., С., 2008, с. 112-122.
The Musical Education of Children Through Traditional Songs and Dances in Sorbian Lusatia. In: Statelova, R. et al (Eds.), The Human World and Musical Diversity. Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group “Music and Minorities” in Varna, Bulgaria 2006. Sofia, 2008: Institute of Art Studies/Bulgarian Musicology-“Studies”, 200-204.
Chalga-Girls and Guys: Poor music – Rich bodies… In: Peycheva, L, A. Rodel (Eds.), Vienna and the Balkans: papers from the 39th World conference of the ICTM.., S. 2008, p. 102-105.
The distant ethnomusicological terrain and the phenomenon of culture shock. In: East and West: Ethnic Identity and Traditional Musical Heritage as a Dialogue of Civilizations and Cultures. Materials of the International scientific congress, Astrakhan, Russia, 10-14.09.2008, Astrakhan: OGOU DPO “AIPKP”, 2008, 73-76.
The “Unbearable Lightness” of Fieldwork in Lusatia. // In: Vienna and the Balkans: papers from the 39th World conference of the ICTM.., S. 2008, p. 96-101.
Sorbs in Germany: Radiobroadcastings in the Upper Lusatioan Language.pdf – http://musicandminorities.googlepages.com/conferencepapers2

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Камерното срещу симфоничното. Варненско лято 2008. // К у л т у р а, № 26, 11 юли 2008, с.5.
Опазените традиции. “Варненско лято 2008.” // К у л т у р а, № 28, 25 юли 2008, с.7.
Пета среща на изслeдователската група “Музика и малцинства” в Прага 2008. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2008, № 2, с. 167-169.

2009 г.
Студии и статии

Групов портрет с дама. Мариане Брьокер и немскоезичната етномузикология. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2009, № 1, с. 79-90.
За някои нови направления в етномузикологическите изследвания в българската академична музикална наука. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2009, № 3-4, с. 80-84
Музика – музикална наука – образование. // В: 60 години изкуствозвавие в БАН. София, 2009, издава Институт за изкуствознание-БАН, с. 81-87.
Радио на серболужишки език. Год. на Соф. универс. “ Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 16, 2009. (под печат)
Sorbs in Germany: Radio Broadcast in the Upper Lusatian Language. In: Zuzana Jurkova and Lee Bidgood (Eds.), Voices of the Weak. Music and Minorities. Slovo 21, Praha 2009, 172-178.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Лечители на души. Емил Табаков, Минчо Минчев и радиосимфониците с Владигеров и Дворжак. // К у л т у р а, №10, 20 март 2009, с.4.
Лозанка Пейчева. Между Селото и Вселената. Старата фолклорна музика от България в новите времена. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2009, № 1, с. 96-99.

2010 г.
Студии и статии

Радиото като конструктор на реалност. Ролята на музиката. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2010, № 2-3, с. 53-66.
Сербският национален ансамбъл като културна институция в двуезичната област Лужица. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2010, № 1, с. 59-63.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Варненско лято 2010. // М у з. х о р и з о н т и , 2010, № 7, с. 6-7.
ОФД – Варна: ХІ Великденски музикален фестивал. // М у з. х о р и з о н т и, 2010, № 3, с. 5-6.

2011 г.
Студии и статии

Dialogische Begegnungen im Musikfeld der bikulturellen Lausitz: die Bikulturalitaet. // In: T s c h е r n o k o s h e w a und Ines Keller (Hg.) Dialogische Begegnungen. : Minderheiten – Mehrheiten aus hybridologischer Sicht. Waxmann, Muenster/ New York/ Muenchen/ Berlin, 2011, p. 72-81.

Музикални практики сред лужишките серби в Германия. Към методологията на етномузиколожкото изследване на далечен терен. // В: Нови идеи в музикознанието 2010. Доклади от научна конференция. С., Съюз на българските композитори. Секция музиколози, 112-119.

Отзиви за концерти, опери и други музикални прояви

Варненско лято – един диахронен поглед.// К у л т у р а, № 30, 16 септ. 2011, с.8

2012 г.
Варненско лято 2012 – първа част// К у л т у р а, №28, 20 юли 2012, с.8

Между лятната академия и кросоувър-събитията.// К у л т у р а, №31, 21 септ. 2012, с.4

2014 г.
Варненско лято 2014 – финални концерти.// К у л т у р а, № 31, 26 септ. 2014, с.3

Intermezzo I. Europa erlesen. Lausitz/Luzica.// In: Milenka Retschke (Hg.), Wieser Verlag, Klagenfurt, 200-205.

2015 г.
Варненско лято III: ансамбли, жанрове, личности.// К у л т у р а, № 30, 11. септ.2015, с.6

2016 г.
Студии и статии

Естрада и социализъм. // В: Международна конференция „Музика и диктат”. Национална музикална академия, 2016, изд. къща Марс 09, 62-73.

Красивото лице на Варна. 90 години ММФ „Варненско лято”. –
https://www.varnasummerfest.org/press_bg_2.php

Отзив
Музикалните амплитуди на Варненско лято.// К у л т у р а, № 30, 23 септ. 2016, с.8.

2017 г.
Студии и статии

Шлагерът по време на социализма. /По повод на една неосъществена задача: написването на история на българската естрадна музика от периода на социализма в България/ В: Нови идеи в музикознанието 2014-2016. Съюз на българските композитори. Секция „Музиколози”. 96-104.

Балканската музика – утопия и реалност. // Б а л к а н и с т и ч е н форум 2017/1, 20-37.

За един феномен в българската популярна музика през 20-те и 30-те години на ХХ век: 120 години от рождението на Аспарух Лешников. В: Научна конференция „Българската музикална култура през 20-те и 30-те години на ХХ век”, С., Национална музикална академия, 2017, изд. къща Марс 09, 282-287.

За проф. д.изк. Розмари Стателова:

1976 г.
Л е в и, Клер. Песента-оръжие. // Б ъ л г. м у з и к а, 1976, № 3, с. 65-66.

1993 г.
К а в а л д ж и е в, Любомир. Пирамидата се обръща. // С т а н д а р т, № 475, 29 дек. 1993, с. 26

1997 г.
Я п о в а, Кристина. Лятото на българската култура. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 1997, № 1-2, с. 199-201.

1999 г.
Д и м о в, Венцислав. Музикални фотографии: Три студии на Розмари Стателова. // К у л т у р а, № 43, 29 окт. 1999, с. 6.

2003 г.
Von Sofia nach Bautzen. : Rosemarie Statelova arbeitet am Sorbischen Institut. // Saechsische Zeitung , 9 Mai 2003, p. 13.
Подпис: C. S.

2004 г.
К р ъ с т е в, Венелин. Роз Мари Стателова. // В: Б ъ л г а р с к о т о теоретическо музикознание. : Персоналии. Профили. 12, С., 2004, с. 209-243.
П е й ч е в а, Лозанка. Грехологията на чалгата като културноантропологична диагностика. // Б ъ л г. м у з и к о з н а н и е, 2004, № 4, с. 128-134.

2006 г.
Rodel, Angela. Statelova, Rosemary, ed. Bulgarian Musicology 29/3: Cultural Spaces in Dialogue. Sofia Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Art Studies, 2005, 176 pp. // In 2006 Yearbook for Traditional Music. Vol. 38, p. 146-148.

2007 г.
Buchanan, Donna A. 2007. Review of The Seven Sins of Chalga. Toward an Anthropology of Ethnopop Music by Rosemary Statelowa ( Sofia: Prosveta, 2005). The World of Music 49 (2): 152-155.

2012 г.
Х р и с т о в а, Светлана.Да погледнеш на света през две различни очи. // К у л т у р а, № 3, 27 януари 2012, стр.3